ประชาชน / ผู้เสียภาษี > กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง
  

ระเบียบกรมสรรพสามิต

 • ระเบียบกรมสรรพสามิต เรื่อง ว่าด้วยการปฏิบัติงานการออกใบอนุญาตขายสุรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ดาวน์โหลด
 • ระเบียบกรมสรรพสามิต เรื่อง ว่าด้วยการปฏิบัติงานการออกใบอนุญาตขายสุรา พ.ศ.2558  ดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติ

กฎกระทรวง

 • กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 บรรดาสิ่งของที่ใช้สุราทำขึ้นเพื่อการค้า  ดาวน์โหลด 
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 เงื่อนไขและวิธีการเปลี่ยนแปลงสถานที่และการโอนใบอนุญาต  ดาวน์โหลด
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ดาวน์โหลด
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ 46 กำหนดชนิดสุรากลั่น  ดาวน์โหลด
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ 54 กำหนดวิธีการปิดและขีดฆ่าแสมปต์  ดาวน์โหลด
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ 98 งดเว้นภาษีสุราในประเทศผู้ได้รับเอกสิทธิ์  ดาวน์โหลด
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ 101 งดเว้นภาษีสุรานำเข้าผู้ได้รับเอกสิทธิ์  ดาวน์โหลด  
 • กฎกระทรวง ฉบับที่ 116 การเสียภาษีโดยวิธีอื่น  ดาวน์โหลด
 • กฎกระทรวงว่าด้วยการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราสำหรับสุรากลั่น ชนิดสุราสามทับ ที่นำไปผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ.2544  ดาวน์โหลด
 • กฎกระทรวงกำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการขอคืนค่าภาษีสุราสำหรับสุราที่แปรสภาพไปเองจนไม่สมควรจะใช้ดื้มต่อไป พ.ศ.2547  ดาวน์โหลด
 • กฎกระทรวงว่าด้วยการงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุรา และการลดหย่อนภาษีสุรา พ.ศ.2547  ดาวน์โหลด
 • กฎกระทรวง กำหนดเวลาขายสุราสำหรับผุ้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 พ.ศ.2548  ดาวน์โหลด
 • กฎกระทรวง ว่าด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตขายสุราและการขายสุราสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 3 ถึงประเภทที่ 7 พ.ศ.2548  ดาวน์โหลด
 • กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีสุราในคลังสินค้าทัณฑ์บนที่ต้งอยู่ในสนามบินศุลกากร พ.ศ.2548  ดาวน์โ่หลด
 • กฎกระทรวงกำหนดลักษณะแสตมป์สุรา และวิธีการปิดและการขีดฆ่าแสตมป์สุรา สำหรับสุราที่จำหน่ายในคลังสินค้าทัณฑ์บนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ประสบธรณีพิบัติ พ.ศ.2548  ดาวน์โหลด
 • กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมสุรา  ดาวน์โหลด
 • กฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงบางฉบับ  ดาวน์โหลด
 • กฎกระทรวงกำหนดวิธีการยกเว้นภาษีสุราส่งออก  ดาวน์โหลด
 • กฎกระทรวงกำหนดวิธีการคืนภาษีสุราส่งออก  ดาวน์โหลด
 • กฎกระทรวงงดเว้นไม่เรียกเก็บภาษีสุราสามทับแปลงสภาพส่งออก  ดาวน์โหลด
 • กฎกระทรวงกำหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา  ดาวน์โหลด
 • กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศราคา  ดาวน์โหลด
 • กฎกระทรวง กำหนดลักษณะและวิธีการในการแจ้งราคาขายส่งช่วงสุดท้าย  ดาวน์โหลด
 • ให้ศุลกากรเรียกเก็บภาษีสุราทีนำเข้าเพื่อกรมสรรพสามิต  ดาวน์โหลด

วิธีการบริหารงานสุรา

 • วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ.2543  ดาวน์โหลด
 • วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 2)  ดาวน์โหลด
 • วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 3)  ดาวน์โหลด
 • วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 4)  ดาวน์โหลด
 • วิธีการบริหารงานสุรา พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 5)  ดาวน์โหลด
 • วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ.2550  ดาวน์โหลด
 • วิธีการบริหารงานสุรากลั่นชนิดสุราสามท้บ (เอทานอล) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 2)  ดาวน์โหลด