water.gifkm_1.gifwater.gif 
 

สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ได้จัดทำแผนงาน/โครงการการ

จัดการความรู้ (Knowledge Management) โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรภายในสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

มีความรู้เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิตในสังกัดตามความรับผิดชอบและเป็นการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

จึงได้กำหนดแผนงาน/โครงการการจัดการความรู้ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ในมิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร จำนวน 3 ครั้ง

โดยเริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม-กันยายน 2556

การจัดการความรู้เกี่ยวกับเรื่อง “ส่งเสริมความผูกพันเรียนรุ้ด้วยทักษะการสร้างงานเป็นทีม" click01.gif

ครั้งที่ 1/2556 : เมื่อวันที่ 9-10 มีนาคม 2556

เวลา 09.30-16.30 น.

ณ โรงแรม ฮิลตัน หัวหิน รีัสอร์ต แอนด์สปา จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยมีนางสมณีย์ มงคลโภชน์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิตเป็นประธานในการเปิดงานอบรมสัมมนาดังกล่าวประกอบด้วย

นายสมเดช ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 100 คน

ทั้งนี้ บรรยายโดย อาจารย์ อนุวัตร ธรรมปริพัตรา เป็นวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

 

 

 
   
 

ภาพบรรยากาศ การบรรยายการความรู้เรื่อง "ส่งเสริมความผูกพันเรียนรู้ด้วยทักษะการสร้างงานเป็นทีม

โดย อาจารย อนุวัฒน์ ธรรมปริพัตรา วิทยากรจากวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

 
   
 

img4470.jpg


img4471.jpg


img4472.jpg


img4473.jpg


img4474.jpg