ประชาชน / ผู้เสียภาษี > ดาวน์โหลด
  

ตัวอย่างดาวน์โหลด1

ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ตัวอย่างดาวน์โหลด 2

ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล