ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประชาสัมพันธ์
  

หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีและการยกเว้นภาษีสนามแข่งม้า

 : ผู้บันทึกข้อมูล 

สรุปข้อมูลการเพาะปลูกต้นยาสูบ 

 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดสถานที่และระยะเวลาในการรับซื้อพันธ์ุใบยาแห้งพันธ์ุเวอร์ยิเนีย ประจำฤดูการผลิตที่ 2557/2558

 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดราคายาสูบที่ทำในประเทศไทย (ฉบับที่ 4 /2557) 

 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การกำหนดมูลค่าเครื่องดื่ม ที่ผลิตในราชอาณาจักร เพื่อถือเป็นเกณฑ์ในการคำนวน ภาษี (ฉบับที่ 1/2553)

ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

สำเนาประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องกำหนดราคายาสูบ ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 6)

ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การยกเว้นภาษี สำหรับเครื่องแก้วเลดคริสตัล ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2553

ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

สำเนาประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องกำหนดราคายาสูบ ที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 2)

ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สุรา

ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการ จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผู้ดูแลระบบ : ผู้บันทึกข้อมูล