ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวผู้บริหาร
  
หน้าเว็ปwalk ชลบุรี.JPG
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์กร”
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

หน้าเว็ป.jpg
กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

หน้าเว็ป.JPG
การจัดการความรู้ 2 KM  กิจกรรมการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในหน่วยงาน
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

หน้าเว็ป.jpg
พิธีทำบุญตักบาตรตามโครงการสรรพสามิตใสสะอาด
 : ผู้บันทึกข้อมูล