การจัดการความรู้  (KM) สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 (ครั้งที่ 2)

  • สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1 ได้มีการจัดทำแผนการจัดการความรู้ ให้บุคลากร (KM) ครั้งที่ 2 ระหว่างหน่วยงาน เรื่อง "เทคนิคการติดตามและตรวจสอบราคาขายปลีกแนะนำ" ในวันที่ 15 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 

  • Km ครั้งที่ 2 (1).jpg
  • Km ครั้งที่ 2 (2).jpg
  • Km ครั้งที่ 2 (3).jpg
  • Km ครั้งที่ 2 (4).jpg
  • Km ครั้งที่ 2 (5).jpg
  • Km ครั้งที่ 2 (6).jpg