ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวกิจกรรม
  
หน้าเว็ป Km ครั้งที่ 1.jpg
การจัดการความรู้ (Km) ครั้งที่ 1 

 : ผู้บันทึกข้อมูล 

สงกรานต์.jpg
งานสงกรานต์ รดน้ำขอพร ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ใส่บาตร1.jpg
โครงการสรรพสามิตใสสะอาด 
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

km 24 มีค.60.รุป26.jpg
โครงการจัดการความรู้ (KM) สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2560 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสรรพสามิตฉบับใหม่
 : ผู้บันทึกข้อมูล