โครงการสรรพสามิตใสสะอาด 

โครงการสรรพสามิตใสสะอาด 

  • เจ้าหน้าที่สำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 ร่วมกันทำบุญตักบาตร ในวันที่ 24 มีนาคม 2560

  • ใส่บาตร.jpg
  • ใส่บาตร6.jpg
  • ใส่บาตร3.jpg
  • ใส่บาตร7.jpg
  • ใส่บาตร8.jpg