เกี่ยวกับสำนักงาน > แผนงานโครงการที่รับผิดชอบ
  
โครงการตามยุทธ์ศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตัวอย่างแผนงาน1
ตัวอย่างแผนงานที่2