เกี่ยวกับสำนักงาน > แผนงานโครงการที่รับผิดชอบ
  
โครงการตามแผนยุทธ์ศาตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2564
โครงการตามแผนยุทธ์ศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการตามยุทธ์ศาสตร์กรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตัวอย่างแผนงาน1
ตัวอย่างแผนงานที่2