เกี่ยวกับสำนักงาน > ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากร
  

 

 

 ผู้บริหารสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1

 

ผู้อำนวยการ

 

รูป ผอ,ประยุทธ์.jpg  

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1

 

 

- ว่าง -

 

- ว่าง -

ผู้เชี่ยวชาญเฉพะด้านวิชาการสรรพสามิต

         
ส่วนมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
  ส่วนมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ส่วนมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี 3
ฝ่ายอำนวยการ
คุณศรีนวล กระต่ายวงศ์พระจันทร์.jpg   ผส-ส่วน-2.jpg -   ว่าง  -  

 

นางศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์ 
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการพิเศษ

 

 

นายดำรงศักดิ์  วันแอเลาะ
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการพิเศษ

 

 -  ว่าง  -

 

นางสาวจิตรา  จั่นวิจิตร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ