เกี่ยวกับสำนักงาน > ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากร
  

 

 

 ผู้บริหารสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1

 

ผู้อำนวยการ

 รูป ผอ,ประยุทธ์.jpg  

ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ  เสตถาภิรมย์

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1

 รูปคุณอาคม.jpg

 นายอาคม  อ่วมสำอางค์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพะด้านวิชาการสรรพสามิต

ส่วนมาตรฐานและพัฒนการจัดเก็บภาษี 1    ส่วนมาตรฐานและพัฒนการจัดเก็บภาษี 2  ส่วนมาตรฐานและพัฒนการจัดเก็บภาษี 3 ฝ่ายอำนวยการ
        

รูป คุณศุภรดา.jpg

  ผส-ส่วน-2.jpg รูป คุณธิติ1.jpg  ภาพคน.jpg

 

 

 

 

 

คุณศุภรดา  ทองอ่อน
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
 

 

นายดำรงศักดิ์  วันแอเลาะ
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ 

นายธิติ  ตันสกุล
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการพิเศษ

 
 

 -  ว่าง  -
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ