เกี่ยวกับสำนักงาน > ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากร
  

 

 

 ผู้บริหารสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1

 

ผู้อำนวยการ

ผอ.ศศิโสภา.jpg

 

นางศศิโสภา  เกียรติวัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี1

 
คุณศิริเพ็ญ ศิริสวัสดิ์.jpg

 

นางสาวศิริเพ็ญ  ศิริสวัสดิ์ 
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ รักษาการใน
ตำแหน่ง

ผู้เชี่ยวชาญเฉพะด้านวิชาการสรรพสามิต

         
ส่วนมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี 1
  ส่วนมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี 2
ส่วนมาตรฐานและ
พัฒนาการจัดเก็บภาษี 3
ฝ่ายอำนวยการ
คุณศรีนวล กระต่ายวงศ์พระจันทร์.jpg   webportal16200021749.jpg คุณพิน  แสงจันทร์.jpg รัตนา ชิณวงศ์.jpg

 

นางศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์ 
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการพิเศษ

 

 

- ว่าง -
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการพิเศษ

 

 นายพิน  แสงจันทร์
นักวิชาการสรรพสามิต
ชำนาญการพิเศษ

 

นางรัตนา  ชิณวงศ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ