เกี่ยวกับสำนักงาน > ติดต่อเรา
  

 

หน่วยงาน

 

หมายเลขโทรศัพท์

 

เบอร์ภายใน

 

สายตรง

 

โทรสาร

 

  ผู้อำนวยการสำนักฯ

 

 

 

นางศศิโสภา  เกียรติวัฒน์

52141

02 244 8236

02 241 3893

 

 

 

 

หน้าห้อง

52142

 

 

 

  ฝ่ายอำนวยการ

52145
 

52147-8

02 244 8525

 

 

  ส่วนมาตรฐานการ จัดเก็บภาษี 1

52151

02 241 3918

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายมาตรฐานและมูลค่าการจัดเก็บภาษี 
(สุรา)

52173

52422

52423

52162

02 668 6415

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายมาตรฐานและมูลค่าการจัดเก็บภาษี
(เบียร์ / เอทานอล)

52424

52426

52427

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี 
(สุรา)

58530

52171

52152

 

02 668 6391

 

 

 

 

ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี
(เบียร์ / เอทานอล)

52161

 

 52172

 

 

 

 

 

 

 

  ส่วนมาตรฐานการจัดเก็บภาษี 2

52144

02 243 0518

02 243 0518

 

 

ฝ่ายมาตรฐานและมูลค่าการจัดเก็บภาษี
(บุหรี่ซิแรต)

52616

52146

 

 

ฝ่ายมาตรฐานและมูลค่าการจัดเก็บภาษี
(ใบยาสูบ / ไพ่)

52143

52613

52138

 

 

ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี
(บุหรี่ซิกาแรต)

52139-40

52615

 

 

ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี
(ใบยาสูบ / ไพ่)

52142

52612

 

 

 

  ส่วนมาตรฐานการจัดเก็บภาษี 3

52133

02 668 6426

 

 

 

 

 

ฝ่ายมาตรฐานและมูลค่าการจัดเก็บภาษี
(เครื่องดื่ม)

02 243 6515

02 243 8919

 

 

 

 

 

ฝ่ายมาตรฐานและมูลค่าการจัดเก็บภาษี
(แก้ว พรม เครื่องสำอางค์ สนามม้า สถานอบตัว อาบน้ำ นวด ไนท์คลับ ดิสโกเธคฯ )

55913

52134

 

  

 

 

 

 

 

ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี
(เครื่องดื่ม)

52135

52136

52137

 

02 243 8919

 

 

 

 

ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลการจัดเก็บภาษี
(แก้ว พรม เครื่องสำอางค์ สนามม้า สถานอบตัว อาบน้ำ นวด ไนท์คลับ ดิสโกเธคฯ )

52132

02 243 0519

02 243 0519