มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือสำหรับประชาชนของกรมสรรพสามิต

 

คู่มือสำหรับประชาชน  กรมสรรพสามิต  

 

 **อยู่ในระหว่างปรับปรุงคู่มือประชาชนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560**

 

คู่มือมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต