มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงาน

  คู่มือการปฏิบัติงาน 

1. คู่มือการปฏิบัติงานของกองกำกับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต   

1.1 กระบวนงาน : การพิจารณาและวิเคราะห์แบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำและโครงสร้างราคาขายปลีกแนะนำของสินค้า  

1.2 กระบวนงาน : การพิจารณาและวิเคราะห์แบบแจ้งราคาค่าบริการ

 

 2. คู่มือการปฏิบัติงานของกองกำกับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต  

2.1 ข้อซักซ้อมแนวปฏิบัติในการบันทึกแบบเเจ้งราคาขายปลีกแนะนำ

2.2 แนวทางปฏิบัติในการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำสินค้าประเภทเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นเครื่องดื่ม