กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมสรรพสามิต | Excise Department

KM 1-2567

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้อำนวยการกองกำกับและพัฒนามาตรฐานราคาภาษีสรรพสามิต ได้ดำเนินการให้ความรู้เรื่องมาตรฐานการแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ และการตรวจสอบแบบแจ้งราคาขายปลีกแนะนำ พร้อมทั้ง ให้เทคนิคการติดตาม และตรวจสอบราคาขายปลีกแนะนำ ณ โรงแรมเซนทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการ

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตประชุมหารือแนวทางการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้ายาสูบ

ว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ ภูมิประเทศ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้ายาสูบ เพื่อติดตามสถานการณ์แนวโน้มการแพร่กระจายของบุหรี่ผิดกฎหมาย และวางมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสินค้ายาสูบ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมเพื่อหารือแนวทางการติดตามและคาดการณ์รายได้ภาษีสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ว่าที่ร้อยตรี ประยุทธ เสตถาภิรมย์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ นางสาวรัชฎา วานิชกร ผู้อำนวยการสำนักแผนภาษี นางศรีนวล กระต่ายวงษ์พระจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและพัฒนาการจัดเก็บภาษี 1 นายณรงค์ ศิริบำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง และผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

ผู้แทนสสภ.1-10 นำเสนอผลงาน 6 Flagship Projects ขยายผลตามยุทธศาสตร์ EASE Excise

ดร. นิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต พร้อมด้วย นางสิริพร ธนนันทนสกุล ที่ปรึกษากรมสรรพสามิตด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบบริหาร นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ์ ที่ปรึกษากรมสรรพสามิตด้านนโยบายและโครงสร้างภาษี และนางสุชาดา โชนะโต ที่ปรึกษาด้านนโยบาย ด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาล (ESG) ...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

กรมสรรพสามิตจัดงานครบรอบวันสถาปนา 92 ปี อดีตผู้บริหารฯ ร่วมเสวนาพิเศษ “92 ปี ก้าวแห่งความมั่นคง ก้าวสู่กรม ESG” หน่วยงานภาครัฐ-เอกชนร่วมแสดงความยินดี

กรมสรรพสามิตจัดงานครบรอบวันสถาปนา 92 ปี อดีตผู้บริหารฯ ร่วมเสวนาพิเศษ “92 ปี ก้าวแห่งความมั่นคง ก้าวสู่กรม ESG” หน่วยงานภาครัฐ-เอกชนร่วมแสดงความยินดี

กรมสรรพสามิต | Excise Department

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2567

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ผลการประเมินการปฏิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์...

กรมสรรพสามิต | Excise Department

การประชุมผู้ผลิตและผู้นำเข้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต ตามโครงการระบบตรวจสอบติดตามและแกะรอย (Track & Trace) แสตมป์สรรพสามิตประเภทแสตมป์ยาสูบฯ

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ผลิตและผู้นำเข้ายาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต และบรรยายถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดทำโครงการระบบตรวจสอบติดตามและแกะรอย (Track & Trace) แสตมป์สรรพสามิตประเภทแสตมป์ยาสูบสำหรับ...