วิสัยทัศน์/พันธกิจ

BNER01.jpg

 

 • วิสัยทัศน์ (Vision)
  • ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
   The leader of tax collection for society,environment and energy.
 • พันธกิจ (Mission)
  • บริหารการจัดเก็บภาษีเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน
  • ขับเคลื่อนมาตรการภาษีเพื่อความผาสุกของประชาชน
  • เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยนวัตกรรมเพื่อสังคมยุค New Normal
  • พัฒนาบุคลากรและองค์กรให้พร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
 • ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต (Strategy)
  • บริหารการจัดเก็บรายได้เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพทางการคลัง
  • ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนโยบายภาษี เพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
  • พัฒนานวัตกรรมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุค New Normal
  • พัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาล