กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบราชการและการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


1. รัฐธรรมนูฐแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560


2. ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)

2.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ฉบับย่อ

2.2 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน


3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ

3.1 การปฏิรูปประเทศด้านการเมือง และด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

3.2 การปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย และด้านกระบวนการยุติธรรม

3.3 การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ

3.4 การปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.5 การปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านสังคม

3.6 การปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ


4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


5. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


6. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


7. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


8. พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562


9. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2444 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


10. แผนแม่บท บูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)


11. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)


กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต


พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบราชการ

1. ระบบราชการ 4.0 กับการสร้างนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการภาครัฐ


2. เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Sustainable Development Goals : SDGs)


3. บทความวิชาการ ศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) 

3.1 หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินผล และการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก

3.2 คู่มือการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก


4. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


5. รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562

5.1 หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562

5.2 แนวทางการรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562

5.3 คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0


6. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561