กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

175144.jpg

โครงการการช่วยเหลือสังคมและชุมชน (CSR) การอนุบาลเต่าทะเล

โครงการการช่วยเหลือสังคมและชุมชน (CSR)
การอนุบาลเต่าทะเล
วันที่ 1 กันยายน 2565
ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธ์ุเต่าทะเล กองทัพเรือ สัตหีบ ชลบุรี

175131.jpg

โครงการจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 2/2565

โครงการจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 2/2565
วันที่ 1 กันยายน 2565
ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ สัตหีบ ชลบุรี

S__3719210.jpg

การฝึกอบรมโครงการฝึอบรม หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการตรวจสอบภาษีของนักตรวจสอบภาษีในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

การฝึกอบรมโครงการฝึอบรม หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการตรวจสอบภาษีของนักตรวจสอบภาษีในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
จัดโดย สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2565
ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

69869.jpg

การจัดการความรู้ของหน่อยงาน (KM) รอบ 6 เดือนแรก
เรื่อง การตรวจสอบภาษีเกี่ยวกับโครงสร้างต้นทุน กรณีการนำเข้าสินค้า

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ ห้องฝึกอบรม สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4
กรมสรรพสามิต ผ่านระบบ Zoom

 

1.jpg

โครงการสัมมนา "การตรวจสอบภาษีตามระเบียบกรมสรรพสามิต"

ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2563
ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2564

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว