กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

46AA41DE-35C3-4D5E-B4D7-EE76C4CA3BA4-L0-001.jpg

โครงการฝึกอบรมสัมมนา สำนักงานสรรพสามิตภาค 9

ในหัวข้อ "ความสำคัญและภารกิจงานด้านตรวจสอบภาษี ตามพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2560"
ระหว่างวันที่ 1 - 2 เมษายน 2564
ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อบรม KM_๒๑๐๓๐๙_35.jpg

การจัดการความรู้ของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 (KM 2564)

   ด้วยกองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ได้กำหนดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงาน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2564

             เพื่อเป็นการเพิ่มพูลความรู้ให้แก่บุคลากรในสังกัดตามตัวชี้วัดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564                                                    

                   ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องอบรม 201-202 ชั้น 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

S__2113593.jpg

โครงการฝึกอบรม / สัมมนา หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

ระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องพลอยชมพู กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่

 

DSC01401.jpg

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ตรวจสอบภาษีและการป้องกันปราบปราม การกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต"

ระหว่างวันที่ 17- 20 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมท็อปแลน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

S__25026567.jpg

การฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมัน ผลิตภัณฑ์น้ำมัน และเครืองดื่ม

ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2563

ณ ห้องพิกุลทอง โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอ เมือง จังหวัด ศรีสะเกษ

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว