กรมสรรพสามิต | Excise Department  ข่าวประชาสัมพันธ์

S__2113593.jpg

โครงการฝึกอบรม / สัมมนา หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

ระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องพลอยชมพู กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่

 

DSC01401.jpg

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ตรวจสอบภาษีและการป้องกันปราบปราม การกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต"

ระหว่างวันที่ 17- 20 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมท็อปแลน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

S__25026567.jpg

การฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมัน ผลิตภัณฑ์น้ำมัน และเครืองดื่ม

ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2563

ณ ห้องพิกุลทอง โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอ เมือง จังหวัด ศรีสะเกษ

1852563_๒๐๐๗๑๗.jpg

ตรวจสอบภาษีปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย Covid-19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต เล็งเห็นความสำคัญการช่วยเหลือบุคคลอื่นที่ประสบภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า และความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง โดยร่วมบริจาคอาหารและเครื่องดื่ม และจัดถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโดยร่วมกิจกรรมกับกรมสรรพสามิต 

uatucm380599.jpg

การจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1-2563

หลักสูตร "การปรับปรุงระเบียบตรวจสอบภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2563" ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 กรมสรรพสามิต

กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ได้มีการปรับปรุงด้านการตรวจสอบภาษี ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปรับปรุงวิธีการตรวจสอบ ขั้นตอนการตรวจสอบ รวมถึงระยะเวลาในการตรวจสอบ

เพื่อให้ผู้ปฎิบัติงาน มีความสะดวก รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

 

 

ข่าวทั้งหมด

กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวแจกและแถลงข่าว