กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

1.jpg

โครงการสัมมนา "การตรวจสอบภาษีตามระเบียบกรมสรรพสามิต"

ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2563
ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2564

p1.jpeg

KM 2564 ครั้งที่ 2 เรื่อง สาระน่ารู้เกี่ยวกับรถยนต์

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรื่อง สาระน่ารู้เกี่ยวกับรถยนต์

มอบขนมให้บุคลากร รพ. รามา_๒๑๐๘๑๖_84.jpg

CSR 2564 : ตรวจสอบภาษีร่วมเป็นกำลังใจ สู้ภัย Covid - 19

การช่วยเหลือชุมชนหรือสังคม CSR ประจำปีงบประมาณ 2564
ชื่อแผนงานโครงการ : ตรวจสอบภาษีร่วมเป็นกำลังใจ สู้ภัย Covid - 19

46AA41DE-35C3-4D5E-B4D7-EE76C4CA3BA4-L0-001.jpg

โครงการฝึกอบรมสัมมนา สำนักงานสรรพสามิตภาค 9

ในหัวข้อ "ความสำคัญและภารกิจงานด้านตรวจสอบภาษี ตามพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2560"
ระหว่างวันที่ 1 - 2 เมษายน 2564
ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อบรม KM_๒๑๐๓๐๙_35.jpg

การจัดการความรู้ของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 (KM 2564)

   ด้วยกองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ได้กำหนดจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงาน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2564

             เพื่อเป็นการเพิ่มพูลความรู้ให้แก่บุคลากรในสังกัดตามตัวชี้วัดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564                                                    

                   ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องอบรม 201-202 ชั้น 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

S__2113593.jpg

โครงการฝึกอบรม / สัมมนา หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

ระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องพลอยชมพู กรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่

 

DSC01401.jpg

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ตรวจสอบภาษีและการป้องกันปราบปราม การกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต"

ระหว่างวันที่ 17- 20 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมท็อปแลน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

S__25026567.jpg

การฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมัน ผลิตภัณฑ์น้ำมัน และเครืองดื่ม

ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2563

ณ ห้องพิกุลทอง โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอ เมือง จังหวัด ศรีสะเกษ

1852563_๒๐๐๗๑๗.jpg

ตรวจสอบภาษีปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย Covid-19

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต เล็งเห็นความสำคัญการช่วยเหลือบุคคลอื่นที่ประสบภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า และความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง โดยร่วมบริจาคอาหารและเครื่องดื่ม และจัดถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโดยร่วมกิจกรรมกับกรมสรรพสามิต 

uatucm380599.jpg

การจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 1-2563

หลักสูตร "การปรับปรุงระเบียบตรวจสอบภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2563" ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 กรมสรรพสามิต

กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต ได้มีการปรับปรุงด้านการตรวจสอบภาษี ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปรับปรุงวิธีการตรวจสอบ ขั้นตอนการตรวจสอบ รวมถึงระยะเวลาในการตรวจสอบ

เพื่อให้ผู้ปฎิบัติงาน มีความสะดวก รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ