กรมสรรพสามิต | Excise Department ข่าวประชาสัมพันธ์

S__10313831.jpg

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต"

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต"
จัดโดย สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ กองกำกับและตรวจสอบภาษีสรรพสามิต
ณ โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพ สุขุมวิท ระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2566

208305.jpg

การจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 1 / 2566

โครงการพัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลและการสร้างโมเดลวิเคราะห์ข้อมูล
สำหรับระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Lake and Data Analytic Model for Big Data)
วันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2565

175144.jpg

โครงการการช่วยเหลือสังคมและชุมชน (CSR) การอนุบาลเต่าทะเล

โครงการการช่วยเหลือสังคมและชุมชน (CSR)
การอนุบาลเต่าทะเล
วันที่ 1 กันยายน 2565
ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธ์ุเต่าทะเล กองทัพเรือ สัตหีบ ชลบุรี

175131.jpg

โครงการจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 2/2565

โครงการจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 2/2565
วันที่ 1 กันยายน 2565
ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ สัตหีบ ชลบุรี

S__3719210.jpg

การฝึกอบรมโครงการฝึอบรม หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการตรวจสอบภาษีของนักตรวจสอบภาษีในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4

การฝึกอบรมโครงการฝึอบรม หลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการตรวจสอบภาษีของนักตรวจสอบภาษีในสังกัดสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
จัดโดย สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 4
ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2565
ณ โรงแรมเซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

69869.jpg

การจัดการความรู้ของหน่อยงาน (KM) รอบ 6 เดือนแรก
เรื่อง การตรวจสอบภาษีเกี่ยวกับโครงสร้างต้นทุน กรณีการนำเข้าสินค้า

วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ ห้องฝึกอบรม สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4
กรมสรรพสามิต ผ่านระบบ Zoom

 

1.jpg

โครงการสัมมนา "การตรวจสอบภาษีตามระเบียบกรมสรรพสามิต"

ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2563
ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2564

p1.jpeg

KM 2564 ครั้งที่ 2 เรื่อง สาระน่ารู้เกี่ยวกับรถยนต์

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรื่อง สาระน่ารู้เกี่ยวกับรถยนต์

มอบขนมให้บุคลากร รพ. รามา_๒๑๐๘๑๖_84.jpg

CSR 2564 : ตรวจสอบภาษีร่วมเป็นกำลังใจ สู้ภัย Covid - 19

การช่วยเหลือชุมชนหรือสังคม CSR ประจำปีงบประมาณ 2564
ชื่อแผนงานโครงการ : ตรวจสอบภาษีร่วมเป็นกำลังใจ สู้ภัย Covid - 19

46AA41DE-35C3-4D5E-B4D7-EE76C4CA3BA4-L0-001.jpg

โครงการฝึกอบรมสัมมนา สำนักงานสรรพสามิตภาค 9

ในหัวข้อ "ความสำคัญและภารกิจงานด้านตรวจสอบภาษี ตามพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2560"
ระหว่างวันที่ 1 - 2 เมษายน 2564
ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา