ภาพกิจกรรมทำบุญปีใหม่ไทย2564

ภาพกิจกรรมการทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันปีใหม่ไทย 8 เมษายน 2564 ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก


  • ทำบุญสนง.08เมย2564_๒๑๐๔๐๘_15.jpg
  • ทำบุญสนง.08เมย2564_๒๑๐๔๐๘_18.jpg
  • ทำบุญสนง.08เมย2564_๒๑๐๔๐๘_29.jpg
  • ทำบุญสนง.08เมย2564_๒๑๐๔๐๘_43.jpg
  • ทำบุญสนง.08เมย2564_๒๑๐๔๐๘_55.jpg