ภาพกิจกรรมโครงการ

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนการตัดสินใจ การดำเนินงาน หรือการประเมินของหน่วยงาน


  • excise logo.png