ภาพกิจกรรมโครงการ

“การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการวางแผนการตัดสินใจ การดำเนินงาน หรือการประเมินของหน่วยงาน”
-สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก สาขาเมือง
-สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก สาขาแม่สอด
 


  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg