การกำหนดเขต Zoning สถานที่ห้ามขายสุรา

ประกาศ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก เรื่อง การกำหนด ZONING สถานที่ห้ามขายสุราบริเวณใกล้สถานศึกษาตามคำสั่ง คสช. ที่ 22/2558


  • การกำหนด ZONING22 สสพ.ตาก.jpg