ประชาชน/ผู้เสียภาษี > สถิติภาษี
  

 

โอนเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก