รายละเอียดการจัดการเรียนรู้ตาก

km032559_1.jpg

kmเดือน มีนาคม 2559 นางสาวสุพัตรา  สอบบุญเกิด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ
เรื่อง
การบริหารและจัดการด้านการเงิน-บัญชี เอกสารแนบ

 

km032559_2.jpg

kmเดือน มีนาคม 2559 นางสาวขนิฐา หล้าคำลือ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
เรื่อง
โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมภายในกรมสรรพสามิตเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง เอกสารแนบ

สุภักดิ์.jpg

km เดือน ตุลาคม 2558 นางสาวสุภักดิ์ พุกนา นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ อบรมเรื่อง พัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. เครื่องดื่มแอลกฮอล์ พ.ศ. 2551 เอกสารแนบ

 km052558.jpg

 

ประเด็นที่ 8 การจัดการความรู้ รู้ภาพประกอบ

ระเบียบกรมสรรพสามิตว่าด้วยการควบคุมสถานที่ทำสุรากลั่นชุมชน พ.ศ. 2549
- พระราชบัญญัติการอำนวยความในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
- การใช้และการขนสุรา

 

km052558.jpg

 

 km เดือน กรกฎาคม 2558 นายอานนท์  พรหมหิทธิ์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สัมมนาด้านกฎหมายและการป้องกันและปราบปรามภาษีสรรพสามิต ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต เอกสารแนบ

 

km072558_2.JPG

km เดือน กรกฎาคม 2558 นางสาวขนิษฐา หล้าคำลือ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ อบรมหลักสูตรตามโครงการปรับปรุงและสร้างฐานข้อมูลหลักมาตรฐานสากลภาษีสรรพสามิตเพื่อรองรับ AEC ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2558ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำนักวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เอกสารแนบ

 

km062558.jpg.JPG

km เดือน มิถุนายน 2558 นางสาวศลิษา สุขเกษม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อบรมหลักสูตร แนวทางปฏิบัติ ในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Market : e-market)และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(
Electronic Bidding : e-bidding) ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรม Hip Bangkok เอกสารแนบ

km052558.jpg

km เดือน พฤษภาคม 2558 นายอานนท์ พรหมหิมธิ์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญ อบรมหลักสูตร "เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวินัย มาตรฐานทางคุณธรรมและความรับผิดทางละเมิด" เอกสารแนบ

km04_2558.JPG

 km เดือน เมษายน 2558 นายอานนท์ พรหมหิมธิ์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญ เรื่องการพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  เอกสารแนบ

km032558.JPG

km เดือน มีนาคม 2558 นายกฤษณะ ตุลยฤทธิกุล นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ หลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภาษี” ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก เอกสารแนบ

 km012558_1.JPG

km เดือน มกราคม 2558 นางสาววัลยา คำมี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ หลักสูตร "แผนบริหารความเสี่ยงและถ่ายทอดตัวชี้วัด"  เอกสารแนบ

km012558.JPG

km เดือน มกราคม 2558 นางสาววณิชชา  สิงห์โตทอง เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัตงาน อบรมหลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" เอกสารแนบ

km122557_1.JPG      km122557_2.JPG

km เดือน ธันวาคม 2557 นางสาววัลยา คำมี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และ นายกฤษณะ ตุลยฤทธิกุล นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ หลักสูตร "การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน" เอกสารแนบ

km122557_3.JPG

km เดือน ธันวาคม 2557 นางสาวสุพัตรา สอนบุญเกิด เจ้าพนักการเงินและบัญชีชำนาญงาน หลักสูตร การบริหารงานการเงิน การบัญชี และการพัสดุ เอกสารแนบ

 

kmเดือนพฤศจิกายน2557_1.JPG

 

km เดือน พฤศจิกายน  2557 นายกฤษณะ ตุลยฤทธิกุล นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการหลักสูตรโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศหลัก
เพื่อรองรับการจัดเก็บ
ภาษีสุราใหม่และการจ่ายแสตมป์สุรา
เอกสารแนบ

kmเดือนพฤศจิกายน2557_2.JPG 

km เดือน พฤศจิกายน 2557 นายรัฐพร  นิลสิงห์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงานการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการกำกับดูแลโรงอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์น้ำมัน เอกสารแนบ

km09_2557.JPG

km เดือน กันยายน 2557 นายอานนท์ พรหมหิมธิ์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ การตั้งข้อกล่าวหาและอัตราโทษ จากการที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558    เอกสารแนบ

TAk_km_082557.JPG

 

km เดือน มิถุนายน 2557 นายอานนท์ พรหมหิมธิ์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ" ระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ  เอกสารแนบ

km062557_01.JPG 

km เดือน มิถุนายน 2557 นายกฤษณะ ตุลยฤทธิกุล นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดเก็บภาษีและตรวจปราบปรามสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการเสียภาษี (แสตมป์) ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต และโรงแรมเอวันฯ พัทยากลาง จ.ชลบุรี เอกสารแนบ

km062557_02.JPG    km062557_03.JPG

น.ส.สุพัตรา สอนบุญเกิด เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงานและน.ส.พัชรินทร์ มีกล่ำ เจ้าพนักงานสรรพสามิต
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบข้อมูลรายได้ภาษีสรรพสามิตผ่านระบบ GFMIS ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรม เดอะพาร์ค พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
เอกสารแนบ

km052557_1.JPG    km052557_2.JPG   km052557_3.JPG

 • km เดือนพฤษภาคม2557 นางสาววัลยา คำมี นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ นายกฤษณะ ตุลยฤทธิกุล นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ นางสาวสุภักดิ์ พุกนา เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญการ  
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ความรู้ด้านนโยบายภาษี การประมาณการรายได้ การบริหารยุทธศาสตร์และการประเมินผลเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและเตรียมความพร้อมสู่ AEC
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557” ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
  เอกสารแนบ

km04_2557.JPG

 • km เดือนเมษายน นางวิไลพรรณ  หอมบุบผา สรรพสามิตพื้นที่ตาก
  อบรม“โครงการพัฒนาองค์กรแบบบูรณาการ” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-10 เมษายน 2557 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ สะพานกรุงธน บางพลัด กรุงเทพ ฯ 
  เอกสารแนบ

 

 •  km03_2557.JPG
 • Km เดือน มีนาคม 2557 เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การตรวจพิสูจน์ของกลาง และการกำกับดูแลสินค้าที่ใช้ เครื่องหมายแสดงการเสียภาษี(แสตมป์) คลิกที่นี่

 

 • km02_2557.jpg
 • Km เดือน กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง เปิดประตู AEC เชื่อมไมตรีสองฝั่งเมย คลิกที่นี่

 

 • km01_2557.JPG
 • Km เดือน มกราคม 2557 เรื่อง โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิตประจำปี 2557 คลิกที่นี่

 

 • km12_2556.JPG
 • Km เดือน ธันวาคม 2556 เรื่อง  อบรมหลักสูตร "เทคนิคการกำกับดูแลโรงงานสุรา" คลิกที่นี่

 

 • km11_2556.JPG
 • Km เดือน พฤศจิกายน 2556 เรื่อง  อบรมหลักสูตร "เทคนิคการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน" คลิกที่นี่

 

 • km10_2556.JPG
 • Km เดือน ตุลาคม 2556 เรื่อง  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การบริหารจัดการการด้านการเงินการบัญชีและการบริหารจัดการแสตมป์สรรพสามิต" คลิกที่นี่

 

 

 

km เดือน กรกฎาคม 2558 นางสาวขนิษฐา หล้าคำลือ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ อบรมหลักสูตรตามโครงการปรับปรุงและสร้างฐานข้อมูลหลักมาตรฐานสากลภาษีสรรพสามิตเพื่อรองรับ AEC ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2558ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำนักวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต