เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

 ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก

 

ผู้บริหาร

jaroon_tak1 copy.jpg

นายจรูญ  ราชกิจจา 
สรรพสามิตพื้นที่ตาก

 
             
tak141.jpg   tak13.jpg   tak12.jpg   tak811.jpg

นางสาววัลยา คำมี 
ฝ่ายอำนวยการ

 

 นายกฤษณะ ตุลยฤทธิกุล
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

นายโรจน์ เกตุนาคมณี
ฝ่ายปราบปราม

 

นายอานนท์ พรหมหิทธิ์
ฝ่ายกฎหมาย

             

 
 tak81.jpg   tak82.jpg   tak88.jpg        

นายเฉลิมศักดิ์ ภิรมย์ทอง
สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองตาก

 

 นายวิลาศ ด่านประดิษฐ์
สรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สอด

 

นายวีรวุฒิ  ใจโปร่ง
ผู้ควบคุมโรงงานเอทานอล

   

กลับด้านบน

 

 

โครงสร้างสำนักงานตาก1.jpg