เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร
  
 

สรรพสามิตพื้นที่ตาก

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

   
umka.jpgนายอำคา  ยอดโพธิ์ 2 ตุลาคม 2562    ถึง  ปัจจุบัน
 
 bullet.gif

นายจรูญ  ราชกิจจา

18 มีนาคม 2558  ถึง  1 ตุลาคม 2562

 
bullet.gif

 นางวิไลวรรณ  หอมบุบผา

 25 พฤษภาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2557

Rg1-footer.jpg
bullet.gif นายเอนก  คล้ายแก้ว 10 ธันวาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2553
Rg1-footer.jpg
bullet.gifนางสาวญาณินท์  อมาตยกุล 1 มกราคม 2547 ถึง 9 ธันวาคม 2551
Rg1-footer.jpg
bullet.gif นายกิตติ ทิมเย็น 22 ตุลาคม 2545 ถึง 31 ธันวาคม 2546
Rg1-footer.jpg
   
Rg1-footer.jpg