เกี่ยวกับสำนักงาน > ทำเนียบผู้บริหาร
  
 

สรรพสามิตพื้นที่ตาก

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง

 jaroon_tak1 copy.jpg

นายจรูญ  ราชกิจจา

18 มีนาคม 2558  ถึง  ปัจจุบัน

Rg1-footer.jpg
bullet.gif

 นางวิไลวรรณ  หอมบุบผา

 25 พฤษภาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2557

Rg1-footer.jpg
bullet.gif  นายเอนก  คล้ายแก้ว  10 ธันวาคม 2551 ถึง 30 กันยายน 2553
Rg1-footer.jpg
bullet.gif นางสาวญาณินท์  อมาตยกุล  1 มกราคม 2547 ถึง 9 ธันวาคม 2551
Rg1-footer.jpg
bullet.gif  นายกิตติ ทิมเย็น  22 ตุลาคม 2545 ถึง 31 ธันวาคม 2546
Rg1-footer.jpg
    
Rg1-footer.jpg