เกี่ยวกับสำนักงาน > เกี่ยวกับสำนักงาน
  
หน้าที่ความรับผิดชอบสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก

สำนักงานสรรพสามิตพืนที่ตาก | ฝ่ายอำนวยการ | ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี | ฝ่ายปราบปราม | ฝ่ายกฎหมาย | สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สาขา

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรมสรรพสามิต
ค่านิยมกรมสรรพสามิต
ยุทธศาสตร์ กรมสรรพสามิต

 

 

bullet_blue.pngสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก

      มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

      1. ดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ
      3. กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
      4. วางแผนปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อการบริหารงานจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฏหมายภาษีสรรพสามิตให้เป็นไปตามนโยบาย/แผนงาน และเป้าหมายของกรมสรรพสามิต และสำนักงานสรรพสามิตภาค
      5. การตรวจสอบภาษีสรรพสามิตตามพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
      6. ประสานงาน/ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
    
     สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ มีการแบ่งงานภายในออกป็น 4 ฝ่าย และ 2 สาขา ดังนี้
      ฝ่าย
      1.ฝ่ายอำนวยการ
      2.ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
      3.ฝ่ายปราบปราม
      4.ฝ่ายกฏหมาย

       สาขา
      1. สาขาเมืองตาก
      2. สาขาแม่สอด
            

กลับด้านบน

 

   bullet_blue.pngฝ่ายอำนวยการ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานบันทึกข้อมูล และงานสารบรรณทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ศึกษา  วิเคราะห์  วางแผนการบริหารเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  และจัดทำคำของบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านงบประมาณการเงินและการบัญชีทุกประเภทที่อยู่ในความรับผิดชอบ หรือที่กรมสรรพสามิต
  ได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติในกรณีต่าง ๆ 
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี งบประมาณ และพัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการตรวจตัดปีการเงินฯ พัสดุ แสตมป์ และเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีตามระเบียบ
 • การศึกษา  วิเคราะห์เพื่อจัดทำแผน/โครงการ หรือปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์/นโยบายของกรมสรรพสามิต  ภาค  พื้นที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง  เช่น  แผนงานควบคุมภายใน    แผนประหยัดพลังงาน  รวมทั้งติดตาม  วิเคราะห์
  ประเมินผลเพื่อทราบ/ปรับปรุงแผน  และการรายงานความก้าวหน้าของงานในความรับผิดชอบ
 • จัดเตรียมรายงานการประชุม  การประสานงาน  การจดบันทึกการประชุม  และการจัดทำรายงานการประชุม 
 • ติดตาม และรวบรวมแผน/ผลการปฏิบติงาน และภารกิจต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
 • รวบรวมตรวจสอบรายงานสถิติ  ปริมาณงานต่าง ๆ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ  สนับสนุน  เร่งรัด  ติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่  และพื้นที่สาขา
 • การตรวจตัดปีเงินผลประโยชน์  เอกสารตัวเงิน/แสตมป์สรรพสามิต/เครื่องหมายแสดงการยื่นเสียภาษี  และพัสดุครุภัณฑ์รายปีของพื้นที่และพื้นที่สาขา
 • การประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ข่าวสารและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมสรรพสามิต/ภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ  และด้านการป้องกันการกระทำผิดตามกฎหมายสรรพสามิตรวมทั้งให้การสน้บสนุน  ปรึกษา  แนะนำในงานที่รับผิดชอบ 
 • เป็นศูนย์ข้อมูล  กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และหนังสือสั่งการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
 • ประสานงาน ปฏิบัติงานร่วม  หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ภายในจังหวัด หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
 • ปฏิบัติงานอื่นซึ่งไม่อยู่ในหน้าที่ของส่วนใดโดยเฉพาะ และตามที่ได้รับมอบหมาย
      
กลับด้านบน

 

bullet_blue.pngฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
    หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • กำกับ  ดูแล  ควบคุมการจัดเก็บภาษีที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  และการปฏิบัติงานตามนโยบาย/แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต  สำนักงานสรรพสมิตภาคและพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมาย  รวมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กำหนด
 • กำหนดเป้าหมายการจัดเก็บภาษี แผนปฏิบัติงาน/โครงการ และมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี และกำกับ ดูแล วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ในเชิงยุทธศาสตร์พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุนแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบ
 • พิจารณาการขออนุญาต อนุมัติ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 
 • เร่งรัด กำกับ ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานสรรพสามิตภาค และบรรลุเป้าหมายของกรมสรรพสามิต
 • พิจารณาปรับปรุงแก้ไข หรือทบทวนแผนปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานยิ่งขึ้น
 • ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับสินค้าและบริการที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการบริหารการจัดเก็บภาษี วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด
 • จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
 • ประสานงาน/ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
กลับด้านบน

 

bullet_blue.pngฝ่ายปราบปราม
    หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต 
 • ดำเนินการด้านการสืบสวน ป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่และการควบคุมของกรมสรรพสามิต
 • วิเคราะห์เสนอข้อมูล วิธีการ หรือมาตรการต่าง ๆ เพื่อปรับปรุง พัฒนางานด้านการตรวจสอบภาษี การป้องกันและ ปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
 • ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ติดตาม และวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการปราบปรามของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบ
 • ตรวจปฏิบัติการ ณ โรงอุตสาหกรรม โรงงาน หรือสถานบริการ คลังสินค้าทัณฑ์บน และสถานที่เก็บสินค้าเพื่อรอการส่งออก
 • ให้คำปรึกษา  แนะนำ  ประสานการปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสาร  ความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ท่เกี่ยวเนื่องโดยรงและโดยอ้อมกับส่วนราชกา  และหน่วยงานเอกชน  เพื่อประโยชน์ในด้านการป้องกันและปราบปรามเชิงบูรณาการ 
 • กำกับดูแล  ให้ความสนับสนุน  ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน
 • ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุผลตามเป้าหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
กลับด้านบน

 

bullet_blue.pngฝ่ายกฎหมาย
    หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานด้านคดีในทางเพ่ง  คดีอาญา  คดีทางปกครองตามที่ได้รับมอบอำนาจจากกรมสรรพสามิต
 • ปฏิบัติงานด้านเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบและที่กรมสรรพสามิตได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับตรวจสอบสำนวนการเปรียบเทียบคดีและติดตามผลการเปรียบเทียบคดี  การจ่ายเงินสินบนรางวัล  การรับและนำส่งเงินของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
 • ดำเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต  การตรวจพิสูจน์ของกลาง  การตรวจนับ  เก็บรักษา  การทำลาย  การขายทอดตลาด  และการดำเนินการขอคืนของกลาง
 • จัดทำระเบียบ  คำสั่ง  ประกาศ  และสัญญาต่าง ๆ  และเสนอแนะแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย  กฎกระทรวง  ระเบียบ  คำสั่ง  ประกาศ  ข้อบังคับและสัญญาต่าง ๆ
 • งานสืบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้น  กรณีข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ  ลูกจ้างชั่วคราว  ถูกร้องเรียน/กล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยและงานสืบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้นตาม  พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539  และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539 ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากกรมสรรพสามิต
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ แก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พื้นที่สาขาในความรับผิดชอบ
 • การตรวจสอบ แนะนำเกี่ยวกับการดำเนินคดีและการเปรียบเทียบคดีภายในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาค
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติทำลาย ขายทอดตลาดและการกำหนดราคาขั้นต่ำในการขายทอดตลาดของกลาง
 • ดำเนินการเกี่ยวกับด้านคดีทั้งในทางอาญาและทางแพ่ง คดีล้มละลาย และคดีทางปกครอง
 • พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากกรมสรรพสามิต
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการสั่งปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา
 • ศึกษา วิเคราะห์และเสนอแนะในการกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านคดี ติดตามคำพิพากษาที่ศาลตัดสินเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เกิดมาตรฐานในการดำเนินคดี
 • จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
 • ประสานงาน/ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
กลับด้านบน

 

 

bullet_blue.pngสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
    หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ
 • ประสานงาน/ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
กลับด้านบน