เกี่ยวกับสำนักงาน > เกี่ยวกับสำนักงาน
  
หน้าที่ความรับผิดชอบสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก

สำนักงานสรรพสามิตพืนที่ตาก | ฝ่ายอำนวยการ | ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี | ฝ่ายปราบปราม | ฝ่ายกฎหมาย | สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สาขา

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรมสรรพสามิต
ค่านิยมกรมสรรพสามิต
ยุทธศาสตร์ กรมสรรพสามิต
ยุทธศาสตร์สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1 -10
ยุทธศาสตร์สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่

 

 

bullet_blue.pngสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก

      มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

      1. ดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ
      3. กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
      4. วางแผนปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อการบริหารงานจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฏหมายภาษีสรรพสามิตให้เป็นไปตามนโยบาย/แผนงาน และเป้าหมายของกรมสรรพสามิต และสำนักงานสรรพสามิตภาค
      5. การตรวจสอบภาษีสรรพสามิตตามพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
      6. ประสานงาน/ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
    
     สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ มีการแบ่งงานภายในออกป็น 4 ฝ่าย และ 2 สาขา ดังนี้
      ฝ่าย
      1.ฝ่ายอำนวยการ
      2.ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
      3.ฝ่ายปราบปราม
      4.ฝ่ายกฏหมาย

       สาขา
      1. สาขาเมืองตาก
      2. สาขาแม่สอด
            

กลับด้านบน

 

   bullet_blue.pngฝ่ายอำนวยการ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติงานอำนวยการทั่วไปของสำนักงาน เช่น งานธุรการ งานบันทึกข้อมูล งานสารบรรณ งานด้านพัสดุครุภัณฑ์ งานด้านการบริหารงานบุคคล การใช้รถยนต์ประจำสำนักงาน และงานด้านการเงินและการบัญชี
 • ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการบริหารเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และจัดทำคำของบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านงบประมาณการเงินและการบัญชีทุกประเภทที่อยู่ในความรับผิดชอบ หรือที่กรมสรรพสามิตได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติกรณีต่าง ๆ
 • ดำเนินการเบิก-จ่าย เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณด้วยระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ (GFMIF) ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และที่กรมสรรพสามิตได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติในกรณีต่าง ๆ
 • การจัดทำงบเดือนและรายงานทางการเงิน/การรวบรวม ตรวจสอบรายงานทางการเงิน และความถูกต้องของข้อมูลการเคลื่อนไหวทางบัญชีของระบบปฏิบัติการ GFMIF สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
 • การศึกษา วิเคราะห์เพื่อจัดทำแผน/โครงการ หรือปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์/นโยบายของกรมสรรพสามิต ภาค พื้นที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนงานควบคุมภายใน แผนบริหารความเสี่ยง แผนการประหยัดพลังงาน รวมทั้งติดตาม วิเคราะห์ ประเมินผลเพื่อทราบ/ปรับปรุงแผน และรายงานความก้าวหน้าของงานในความรับผิดชอบ
 • จัดเตรียมรายงานการประชุม การประสานงาน การจดบันทึกการประชุม และการจัดทำรายงานการประชุม
 • ติดตาม และรวบรวมแผน/ผลการปฏิบัติงาน และภารกิจต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
 • รวบรวมตรวจสอบรายงานสถิติ ปริมาณงานต่าง ๆ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะ สนับสนุน เร่งรัด ติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ และพื้นที่สาขา
 • การตรวจตัดปีเงินผลประโยชน์ เอกสารตัวเงิน/แสตมป์สรรพสามิต/เครื่องหมายแสดงการยื่นเสียภาษี และพัสดุครุภัณฑ์รายปีของพื้นที่และพื้นที่สาขา
 • การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรมสรรพสามิต/ภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ และด้านการป้องกันการกระทำผิดตามกฎหมายสรรพสามิต รวมทั้งให้การสนับสนุน ปรึกษาแนะนำในงานที่รับผิดชอบ
 • เป็นศูนย์ข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
 • ประสานงาน ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ภายในจังหวัด หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่นซึ่งไม่อยู่ในหน้าที่ของส่วนใดโดยเฉพาะ และตามที่ได้รับมอบหมาย
      
กลับด้านบน

 

bullet_blue.pngฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
    หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • กำกับ  ดูแล  ควบคุมการจัดเก็บภาษีที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  และการปฏิบัติงานตามนโยบาย/แผนยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต  สำนักงานสรรพสมิตภาคและพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมาย  รวมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามที่กำหนด
 • กำหนดเป้าหมายการจัดเก็บภาษี แผนปฏิบัติงาน/โครงการ และมาตรการต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บภาษี และกำกับ ดูแล วิเคราะห์ข้อมูล ประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ในเชิงยุทธศาสตร์พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ หรือสนับสนุนแก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบ
 • พิจารณาการขออนุญาต อนุมัติ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 
 • เร่งรัด กำกับ ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานสรรพสามิตภาค และบรรลุเป้าหมายของกรมสรรพสามิต
 • พิจารณาปรับปรุงแก้ไข หรือทบทวนแผนปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานยิ่งขึ้น
 • ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับสินค้าและบริการที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษีที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะในการบริหารการจัดเก็บภาษี วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนด
 • จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
 • ประสานงาน/ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
กลับด้านบน

 

bullet_blue.pngฝ่ายปราบปราม
    หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ตรวจแนะนำผู้ประกอบการสรรพสามิตให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 • ดำเนินการด้านการสืบสวน ป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีสรรพสามิต ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่และการควบคุมของกรมสรรพสามิต
 • วิเคราะห์เสนอข้อมูล วิธีการ หรือมาตรการต่าง ๆ เพื่อปรับปรุง พัฒนางานการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต
 • ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ติดตาม และวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนการปราบปรามของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบ
 • ตรวจปฏิบัติการผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ และผู้นำเข้า ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ประสานการปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงและโดยอ้อมกับส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชน เพื่อประโยชน์ในด้านการป้องกันและปราบปรามเชิงบูรณาการ
 • กำกับดูแล ให้ความสนับสนุน ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน
 • ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุผลตามเป้าหมาย
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
กลับด้านบน

 

bullet_blue.pngฝ่ายกฎหมาย
    หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ปฏิบัติงานด้านคดีในทางเพ่ง  คดีอาญา  คดีทางปกครองตามที่ได้รับมอบอำนาจจากกรมสรรพสามิต
 • ปฏิบัติงานด้านเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบและที่กรมสรรพสามิตได้มอบอำนาจให้ปฏิบัติ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับตรวจสอบสำนวนการเปรียบเทียบคดีและติดตามผลการเปรียบเทียบคดี  การจ่ายเงินสินบนรางวัล  การรับและนำส่งเงินของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
 • ดำเนินการเกี่ยวกับของกลางในคดีกระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต  การตรวจพิสูจน์ของกลาง  การตรวจนับ  เก็บรักษา  การทำลาย  การขายทอดตลาด  และการดำเนินการขอคืนของกลาง
 • จัดทำระเบียบ  คำสั่ง  ประกาศ  และสัญญาต่าง ๆ  และเสนอแนะแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย  กฎกระทรวง  ระเบียบ  คำสั่ง  ประกาศ  ข้อบังคับและสัญญาต่าง ๆ
 • งานสืบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้น  กรณีข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ  ลูกจ้างชั่วคราว  ถูกร้องเรียน/กล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยและงานสืบสวนข้อเท็จจริงในเบื้องต้นตาม  พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539  และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539 ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากกรมสรรพสามิต
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ แก่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พื้นที่สาขาในความรับผิดชอบ
 • การตรวจสอบ แนะนำเกี่ยวกับการดำเนินคดีและการเปรียบเทียบคดีภายในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพสามิตภาค
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุมัติทำลาย ขายทอดตลาดและการกำหนดราคาขั้นต่ำในการขายทอดตลาดของกลาง
 • ดำเนินการเกี่ยวกับด้านคดีทั้งในทางอาญาและทางแพ่ง คดีล้มละลาย และคดีทางปกครอง
 • พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากกรมสรรพสามิต
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการสั่งปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา
 • ศึกษา วิเคราะห์และเสนอแนะในการกำหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านคดี ติดตามคำพิพากษาที่ศาลตัดสินเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เกิดมาตรฐานในการดำเนินคดี
 • จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
 • ประสานงาน/ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
กลับด้านบน

 

 

bullet_blue.pngสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขา
    หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บ
 • ประสานงาน/ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
กลับด้านบน