การตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาทัั้ง 3 สาขา รับการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายพีระดล  จงเจริญรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 เป็นประธานคณะทำงาน เมื่อวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2562


  • 230762_01.jpg
  • 230762_04.jpg
  • 230762_05.jpg
  • 230762_06.jpg
  • 230762_07.jpg