สำหรับบุคลากร
  

หลักเกณฑ์บริหารบุคคล.gifคลิ๊ก02.gif

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.gifคลิ๊ก02.gif

ประกาศเจตนารมณ์

สำหรับบุคลากร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์