ประชาชน/ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งความรู้ > การจัดการความรู้พื้นที่สุรินทร์
  
โครงการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การจัดการความรู้ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการ  การจัดการความรู้ของหน่วยงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โครงการ การจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2559

การจัดการองค์ความรู้

รายงานผลการดำเนินการตามแผนงานด้านการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557