ประชาชน/ผู้เสียภาษี > บทความ/แหล่งความรู้ > การจัดการความรู้พื้นที่สุรินทร์
  

โครงการจัดการความรู้ของหน่วยงาน (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
   

      

โครงการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
  
 

โครงการ การจัดการความรู้ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การจัดการความรู้ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการ จัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

           

โครงการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การจัดการความรู้ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการ  การจัดการความรู้ของหน่วยงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนามาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โครงการ การจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2559