ประชาชน/ผู้เสียภาษี > ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ตามเกณฑ์การเประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์  
เรื่อง  ประชาสัมพันธ์แผนที่เขตพื้นที่ (Zoning)  บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

              
- ระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
              - ระดับประถมศึกษา

ปฏิญญาวายุภักษ์
คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์  สาขาเมืองสุรินทร์
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์  สาขาท่าตูม
คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์  สาขาปราสาท

ทดสอบศุนย์ข้อมูลข่าวสารสุรินทร์