• พ.ร.บ. 2560
  • แจ้งเบาะแส
  • คู่มือประชาชน
  • ปฏิญญาวายุภักษ์
  • ประกาศเจตนารมณ์
 

  
Excise 1.png
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน 4 หลัง ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี ด้วบวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

Excise 1.png
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ จำนวน 4 หลัง ฯ
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

Excise 1.png
ประกาศ กรมสรรพสามิต โดย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี เรื่อง เปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

Excise 1.png
ประกาศกรมสรรพสามิต โดย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศกรมสรรพสามิต โดย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 : ผู้บันทึกข้อมูล