คู่มือสำหรับประชาชนสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

การออกใบอนุญาต

      - การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตต่อเนื่องจากที่ได้รับใบอนุญาต ณ สถานประกอบการเดิม คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอีย

การขออนุญาตขายยาสูบ

      - การขออนุญาตขายยาสูบ คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

           
การอนุญาตขายไพ่ 

      - การอนุญาตขายไพ่  คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิต

      - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีสรรพสามิต สำหรับสินค้าที่นำเข้าไปในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร ตามกฎหมาย ว่าด้วย ศุลกากร  คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

การกำหนดแบบคำขอแบบใบอนุญาตและแบบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

      - การกำหนดแบบคำขอแบบใบอนุญาตและแบบอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560  คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

การกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต

       - การกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ 

       - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเพาะปลูกต้นยาสูบ คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตซื้อใบยาแห้งและการทำบัญชี

         - หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตซื้อใบยาแห้งและการทำบัญชี  คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด