สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
Suratthani Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี |Suratthani Area Excise Office ข่าวรับสมัครงาน

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี |Suratthani Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิต สังกัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี |Suratthani Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)


สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี |Suratthani Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี |Suratthani Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ภาคความสามารถและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรถนะภาคคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น (สัมภาษณ์)สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี |Suratthani Area Excise Office

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี