สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
Suratthani Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department โครงสร้างองค์กร

ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฏร์ธานี

 

 

ส พิน.jpg

 

นายพิน  แสงจันทร์
สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
โทร. 077-272225 ต่อ 781001

 Wandee.jpg

 S__17858571.jpg

S__61816836.jpg 

  Wijittra.jpg

       
นางวันดี  ใจห้าว
ฝ่ายอำนวยการ
นางอรวรรณ  ศรีภักตรา
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
นายทรงกลด จันทรังสิกุล
ฝ่ายปราบปราม
นางสาววิจิตรา  แสงแก้ว
ฝ่ายกฎหมาย
 โทร. 077-272225 ต่อ 781011
โทร. 077-272225 ต่อ 781021
โทร. 077-272225 ต่อ 781031
โทร.077-272225  ต่อ 781041

 

 

 

 

 

รายชื่อบุคคลากร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี 

 

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายพิน  แสงจันทร์ สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี  
ฝ่ายอำนวยการ
2 นางวันดี  ใจห้าว เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  
    (หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ)  
3 นางสาวพิกุลแก้ว  แซ่เซ็ม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
4 นางสาวธนัญญา  คุ้มเฉงอะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
5 นางสาวสุฏิฎานันต์  จันทร์เพชร นักวิชาการสรรพสามิต  
6 นางสาวสุประวีณ์  ระวังสัตย์ พนักงานประจำสำนักงาน  
7 นางสาวปรียา  บุษยานิกรณ์ พนักงานประจำสำนักงาน  
8 นางสาวสุภารัตน์  ดาวรุ่งรัมย์ พนักงานการเงินและบัญชี  
9 นางสาวจิรายุ  แซ่คู เจ้าพนักงานสรรพสามิต  
10 นายอุดมพงษ์  เพราแก้ว พนักงานขับรถยนต์  
11 นายเมธี  ทาบสุวรรณ์ พนักงานขับรถยนต์  
12 นายโชคอนันต์  สุขเกิด พนักงานขับรถยนต์  
ฝ่ายบริหารจัดเก็บภาษี
13 นางอรวรรณ  ศรีภักตรา นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  
    (หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี)  
14 นางสาวชลดา  อินทนุกูล นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ  
15 นางนลพรรณ  ไชยโย เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน  
16 นายสมศักดิ์  เรืองทอง เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน  
17 นางวรรณษา  กลางรักษ์ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ  
18 นางสาวกานต์สินี  สีดำ นักตรวจสอบภาษี  
19 นางสาวอรวรรณ  จิตถาวร นักวิชาการสรรพสามิต  
20 นางสาวรุ่งทิวา  ธรฤทธิ์ นักวิชาการสรรพสามิต  
โรงงานสุรา
21 นางกรรณิกา  ยวงทอง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ  
    (ผู้ควบคุมโรงงานสุราฯ)  
22 นางสาวศิริลักษณ์  นุ่มเกลี้ยง เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน  
23 นางสาวกาญจนา  จูมดอก เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน  
24 นางสาวนงค์ลักษณ์  พงษ์พรหมณ์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน  
ฝ่ายปราบปราม
25 นายทรงกลด  จันทรังสิกุล นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ  
    (หัวหน้าฝ่ายปราบปราม)  
26 นางสาวเลอลักษณ์  ภู่ไพบูลย์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ  
27 นางสาวมานิดา  ทองคำงาม เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน  
28 นายอุตส่าห์ สรรเสริญ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน  
29 นางรัตติยา  คงจร เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน  
30 นายสุนทร  ราษฏร์เจริญ พนักงานขับรถยนต์  
31 นายภัควัชร  บิลอะหมาด พนักงานขับรถยนต์  
ฝ่ายกฏหมาย
32 นางสาววิจิตรา  แสงแก้ว นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ  
    (หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย)  
33 นายดำรงศักดิ์  วัฒนพฤกษ์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน  
34 นางสาวหนึ่งฤทัย เมืองฉิม เจ้าพนักงานสรรพสามิต  
35 นายรัชณพล  พรหมกำเหนิด นิติกร  
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฏร์ธานี สาขาเมืองสุราษฏร์ธานี
36 นายรัชพล  ธนัชญารณพร นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ  
    (สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมือง)  
37 นางสาวเพ็ญรัตน์  ชนะพันธ์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ  
38 นายสนธยา  จุรักษ์   เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  
39 นายณัฐกร  สุวรรณทิพย์ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ  
40 นางสาวสุนิสา  จงจิต เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน  
41 นายเอกนรินทร์  ชุมทอง เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน  
42 นายสุริยา คงทิม เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน  
43 นางวิลาวัณย์  จิตภาวะคม เจ้าพนักงานสรรพสามิต  
44 นางสาวนราทิพย์  ช่วยมี เจ้าพนักงานธุรการ  
45 นายสิทธิโชค  วงษ์สุวรรณ พนักงานขับรถยนต์  
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฏร์ธานี สาขาพุนพิน
46 นายทรงกิจ  ชัยภาคภูมิ เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส  
    (สรรพสามิตพื้นที่สาขาพุนพิน)  
47 นายเดชา  ลิขิตนภาพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  
48 นางสาวสุทธิปราณี  ภัทรโกวิท นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ  
49 นางสาวณิชกานต์  แซ่ด่าน นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ  
50 นายพงศ์เทพ  อินณรงค์ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ  
51 นายสมหมาย  พรพิริยล้ำเลิศ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน  
52 นางอรศิริ  จิตรพันธ์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน  
53 นางสาวจุฑารัตน์  จัตุรงค์แสง เจ้าพนักงานสรรพสามิต  
54 นางสุทิสา  ศิริสมบูรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ  
55 นายวีระยุทธ  วิเศษมาก พนักงานขับรถยนต์  
56 นายเอกลักษณ์  ชูสกุล พนักงานขับรถยนต์  
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฏร์ธานี สาขาเวียงสระ
57 นางสาวเพ็ญพร  อินณรงค์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ  
    (สรรพสามิตพื้นที่สาขาเวียงสระ)  
58 นางสาวอารี  ณ ป้อมเพ็ชร เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  
59 นางวาสนา  กิจวิจิตร นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ  
60 นางอมรรัตน์  รักษามัญ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน  
61 นายปัญญวัฒน์  ชูแก้ว เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน  
62 นางเกสร  หนูภูมี เจ้าพนักงานธุรการ  
63 นางสาวดวงกมล  ชำนาญ เจ้าพนักงานสรรพสามิต  
64 นายอรรณนพ  วัตถุ พนักงานขับรถยนต์  
65 นายรณฤทธิ์ เด็กหลี พนักงานขับรถยนต์  
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฏร์ธานี สาขาเกาะสมุย
66 นางสาวนันท์นภัส โชติ เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส  
    (สรรพสามิตพื้นที่สาขาเกาะสมุย)  
67 นางสาวรัตติกาล  สุคนธพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  
68 นางสาววิลาสินี  สุขเจริญ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ  
69 นางสาวชลธิชา เต็มแก้ว นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ  
70 นายเชษฐา  ทองชู เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน  
71 นางสาวธมลวรรณ  บุญนาค นักวิชาการสรรพสามิต  
72 นางสาวกุสุมา  พรหมเกาะ เจ้าพนักงานธุรการ  
73 นางสาวชุติกาญจน์  วรชาติ นักตรวจสอบภาษี  
74 นางสาวสิริยาพร  ซุ้นลี่ เจ้าพนักงานสรรพสามิต  
75 นางสาวฐานะมาศ  รูปพร้อม เจ้าพนักงานสรรพสามิต  
77 นายเอกราช  มีแก้ว พนักงานขับรถยนต์  

                                                                                                                                                                      กลับด้านบน...