สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
Suratthani Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department โครงสร้างองค์กร

ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฏร์ธานี

 

รูปภาพ3.png

 

 

ส พิน.jpg

 

 
 
นายพิน  แสงจันทร์ 
 สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
โทร. 077-272225 ต่อ 781001

 

 

S__61816836.jpg 

  Wijittra.jpg

       
นางปัญญ์ชลี  อารีรักษ์
ฝ่ายอำนวยการ
โทร.077-27225 ต่อ 781011

ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
โทร.077-272225 ต่อ 781021
นายทรงกลด จันทรังสิกุล
ฝ่ายปราบปราม
โทร.077-272225 ต่อ 781031
นางสาววิจิตรา  แสงแก้ว
ฝ่ายกฎหมาย
โทร.077-272225 ต่อ 781041


  

 

 

 Wandee.jpg

เวียงสระ.jpg 

  สมุย.jpg

       

สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี
นางวันดี  ใจห้าว
สรรพสามิตพื้นที่สาขาพุนพิน
นางสาวเพ็ญพร  อินณรงค์
สรรพสามิตพื้นที่สาขาเวียงสระ
นางสาวรัติกาล  สุคนธพันธ์
สรรพสามิตพื้นที่สาขาเกาะสมุย
 โทร. 077-272225 ต่อ 781101
โทร. 077-272225 ต่อ 781401
โทร. 077-272225 ต่อ 781301
โทร.077-272225  ต่อ 781201
          
   


  •       รายชื่อบุคลากรของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี 

 

1 นายพิน  แสงจันทร์ สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี  
ฝ่ายอำนวยการ
2 นางปัญญ์ชลี อารีรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  
    (หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ)  
3 นางสาวพิกุลแก้ว  แซ่เซ็ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
4 นางสาวธนัญญา  คุ้มเฉงอะ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
5 นางสาวสุประวีณ์  ระวังสัตย์ พนักงานประจำสำนักงาน  
6 นางสาวปรียา  บุษยานิกรณ์ พนักงานประจำสำนักงาน  
7 นางสาวสุภารัตน์  ดาวรุ่งรัมย์ พนักงานการเงินและบัญชี  
8 นางสาวจิรายุ  แซ่คู เจ้าพนักงานสรรพสามิต  
9 นายอุดมพงษ์  เพราแก้ว พนักงานขับรถยนต์  
10 นายเมธี  ทาบสุวรรณ์ พนักงานขับรถยนต์  
11 นายอธิษฐ์ ทิพย์บรรพต พนักงานขับรถยนต์  
ฝ่ายบริหารจัดเก็บภาษี
12 นางสาวชลดา  อินทนุกูล นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ  
13 นางนลพรรณ  ไชยโย เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน  
14 นางวรรณษา  กลางรักษ์ นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ  
15 นางสาวกานต์สินี  สีดำ นักตรวจสอบภาษี  
16 นางสาวอรวรรณ  จิตถาวร นักวิชาการสรรพสามิต  
17 นางสาวรุ่งทิวา  ธรฤทธิ์ นักวิชาการสรรพสามิต  
โรงงานสุรา
18 นางสาวเลอลักษณ์  ภู่ไพบูลย์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ  
    (ผู้ควบคุมโรงงานสุราฯ)  
19 นางสาวศิริลักษณ์  นุ่มเกลี้ยง เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน  
20 นางสาวนงค์ลักษณ์  พงษ์พรหมณ์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน  
21 นายธนกร ท้าวเชื้อลาว เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน  
ฝ่ายปราบปราม
22 นายทรงกลด  จันทรังสิกุล นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ  
    (หัวหน้าฝ่ายปราบปราม)  
23 นางสาววิลาสินี  สุขเจริญ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ  
24 นางสาวมานิดา  ทองคำงาม เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน  
25 นางรัตติยา  คงจร เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน  
26 นายสุริยา คงทิม เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน  
27 นางสาวทักษพร พานทอง เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน  
28 นายภัควัชร  บิลอะหมาด พนักงานขับรถยนต์  
29 นายโชคอนันต์  สุขเกิด พนักงานขับรถยนต์  
ฝ่ายกฎหมาย
30 นางสาววิจิตรา  แสงแก้ว นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ  
    (หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย)  
31 นายดำรงศักดิ์  วัฒนพฤกษ์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน  
32 นายเบญจพล วัตถุ เจ้าพนักงานสรรพสามิต  
33 นางสาวณัชกานต์ จุลยก นิติกร  
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี
34 นายสนธยา  จุรักษ์   เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  
35 นางสาวเพ็ญรัตน์  ชนะพันธ์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ  
36 นายณัฐกร  สุวรรณทิพย์ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ  
37 นายสมศักดิ์  เรืองทอง เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน  
38 นางสาวสุนิสา  จงจิต เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน  
39 นายเอกนรินทร์  ชุมทอง เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน  
40 นางวิลาวัณย์  จิตภาวะคม เจ้าพนักงานสรรพสามิต  
41 นางสาวนราทิพย์  ช่วยมี เจ้าพนักงานธุรการ  
42 นายสิทธิโชค  วงษ์สุวรรณ พนักงานขับรถยนต์  
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาพุนพิน
43 นางวันดี  ใจห้าว เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส  
    (สรรพสามิตพื้นที่ฯ สาขาพุนพิน)  
44 นางสาวนันท์นภัส โชติ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  
45 นางสาวสุทธิปราณี  ภัทรโกวิท นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ  
46 นางสาวณิชกานต์  แซ่ด่าน นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ  
47 นายเอกลักษณ์  ชูสกุล นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ  
48 นางอรศิริ  จิตรพันธ์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน  
49 นางสาวจันทร์มณี ชัยทอง เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน  
50 นางสาวสุฏิฎานันต์  จันทร์เพชร นักวิชาการสรรพสามิต  
51 นางสาวจุฑารัตน์  จัตุรงค์แสง เจ้าพนักงานสรรพสามิต  
52 นางสุทิสา  ศิริสมบูรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ  
53 นายวีระยุทธ  วิเศษมาก พนักงานขับรถยนต์  
54 นายอนุพงศ์ จันทะ พนักงานขับรถยนต์  
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ
55 นางสาวเพ็ญพร  อินณรงค์ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ  
    (สรรพสามิตพื้นที่ฯ สาขาเวียงสระ)  
56 นางสาวอารี  ณ ป้อมเพ็ชร เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  
57 นางวาสนา  กิจวิจิตร นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ  
58 นางอมรรัตน์  รักษามัญ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน  
59 นายปัญญวัฒน์  ชูแก้ว เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน  
60 นางเกสร  หนูภูมี เจ้าพนักงานธุรการ  
61 นางสาวดวงกมล  ชำนาญ เจ้าพนักงานสรรพสามิต  
62 นายประสพโชค แพวิเศษ พนักงานขับรถยนต์  
63 นายรณฤทธิ์ เด็กหลี พนักงานขับรถยนต์  
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
64 นางสาวรัตติกาล  สุคนธพันธ์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส  
    (สรรพสามิตพื้นที่ฯ สาขาเกาะสมุย)  
65 นางสาวอารยา เด็งโด เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  
66 นางสาวชลทิชา เต็มแก้ว นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ  
67 นางสาวชญานี ภูมิไชยา นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ  
68 นายเชษฐา  ทองชู เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน  
69 นางสาวธมลวรรณ  บุญนาค นักวิชาการสรรพสามิต  
70 นางสาวกุสุมา  พรหมเกาะ เจ้าพนักงานธุรการ  
71 นางสาวชุติกาญจน์  วรชาติ นักตรวจสอบภาษี  
72 นางสาวสิริยาพร  ซุ้นลี่ เจ้าพนักงานสรรพสามิต  
73 นางสาวฐานะมาศ  รูปพร้อม เจ้าพนักงานสรรพสามิต  
74 นายเอกราช  มีแก้ว พนักงานขับรถยนต์  
75 นายไพบูลย์ ขวัญเพ็ชร์ พนักงานขับรถยนต์  

 

    

    

 

                                                                                                                                                                      กลับด้านบน...