สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
Suratthani Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department การจัดการความรู้

 

Bullet008.pngการปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือน 2 รอบ

Bullet008.pngการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าสุรา อัตราภาษีสุรา แสตมป์สุรา และบทกำหนดโทษ

Bullet008.pngองค์ความรู้ องค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี

Bullet008.pngการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสินค้าสุรา

Bullet008.pngการบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต "ยาเส้น"

Bullet008.pngการจัดการความรู้ในหน่วยงาน โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบยาสูบต่างประเทศ (ปลอม) รอบที่ 1

Bullet008.pngการจัดการความรู้ในหน่วยงาน โครงการอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบยาสูบต่างประเทศ (ปลอม) รอบที่ 2

Bullet008.pngการจัดการความรู้ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี เรื่อง วิธีปฏิบัติและเทคนิคการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าเครื่องดื่ม

Bullet008.png การจัดการความรู้ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี เรื่อง การบริหารการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

Bullet008.pngการขอคืนภาษีน้ำมัน กรณีจำนวนเงินภาษีที่ได้เสียไปแล้ว สำหรับหรือส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตสินค้าที่ได้รับการลดหย่อน

Bullet008.pngแนววินิจฉัยกรณีตามปัญหาของสถานบริการเสริมความงาม

Bullet008.pngการจัดการความรู้พื้นที่สุราษฏร์ธานี เรื่อง "คู่มือการใช้งานระบบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์"