สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
Suratthani Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department พื้นที่รับผิดชอบ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี

 

 1. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี

   - อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

   - อำเภอกาญจนดิษฐ์

   - อำเภอดอนสัก

   - อำเภอบ้านนาสาร

   - อำเภอบ้านนาเดิม

  

2. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาพุนพิน 

   - อำเภอพุนพิน

   - อำเภอคีรีรัฐนิคม

   - อำเภอไชยา

   - อำเภอท่าฉาง

   - อำเภอท่าชนะ

   - อำเภอวิภาวดี

  

3. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ

   - อำเภอเวียงสระ

   - อำเภอพระแสง

   - อำเภอเคียนซา

   - อำเภอบ้านตาขุน

   - อำเภอพนม

   - อำเภอชัยบุรี

  

4. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย

   - อำเภอเกาะสมุย

   - อำเภอเกาะพะงัน