สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
Suratthani Area Excise Office

กรมสรรพสามิต(Excise Department)2

กรมสรรพสามิต | Excise Department เกี่ยวกับจังหวัด

logo.jpg

 

คําขวัญประจําจังหวัด

 เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมมะ

 

แหล่งนํ้าธรรมชาติ ที่สําคัญของจังหวัด สุราษฎร์ธานี ได้แก่ แม่นํ้าตาปี แม่นํ้าพุมดวง ตลอดจน โครงการชลประทานอีกหลายแห่งที่ เป็นประโยชน์ต่อการเกษตร  อาชีพที่สําคัญของประชาชนส่วนใหญ่ใน จังหวัดนี้ คือ การทําสวนยางพารา สวนผลไม้และ การทําประมงทะเล ส่วนอาชีพอื่นๆ ที่มีความสําคัญไม่น้อย คือ การค้าส่งและค้าปลีก การบริการและอุตสาหกรรม