การจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน

การจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงาน  นำโดยสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรีและวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดการบรรยายถ่ายทอดความรู้ เรื่อง "มารยาทไทย และศาสนพิธี" โดยวิทยากรจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี