อ่านรายละเอียด

  
020.JPG
สรุปผลการปราบปรามตามแผนบูรณาการร่วมสำนักงานสรรพสาามิตภาคที่ 5 และภาคที่ 6
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

012.JPG
สรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย จัดกิจกรรม CSR เนื่องในวันสถาปนากรมสรรพสามิต
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

003.JPG
สรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย ประชุมชี้แจงผู้ได้รับอนุญาตขายสุรา ประเภท 1,2 ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

010.JPG
สรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย ประชุมชี้แจงผู้ได้รับอนุญาตทำสุราชุมชน เกี่ยวกับมาตรการบังคับใช้กฎหมาย
 : ผู้บันทึกข้อมูล