สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527

พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493

การทำสุรา (มาตรา 5)

 การนำเข้าสุรา (มาตรา 6)

 • การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อส่งออกไปประเทศอื่น 
 • การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนำเข้าในคลังสินค้าทัณฑ์บน โดยมิใช่เพื่อการจำหน่ายหรือเป็นตัวอย่างสินค้าและไม่ประสงค์จะขนผ่านด่านศุลกากร
 • การขออนุมัตินำสุราที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยประสงค์จะส่งสุราที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาในราชอาณาจักรออกไปยังประเทศอื่น (มาตรา 6)
 • การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อจำหน่ายในร้านค้าปลอดอากร
 • การอนุมัติให้ใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราสำหรับสุราที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร
 • อนุมัติให้นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากร
 • การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อจำหน่าย (สุราชนิดหรือประเภทต่างๆ นอกจากสุราแช่ประเภทไวน์)
 • การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อจำหน่าย (สุราแช่ประเภทไวน์)
 • การใช้สุราทำของสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เพื่อการค้า (มาตรา 12)
 • การขนสุราตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป (มาตรา 14)

การออกใบอนุญาตขายสุรา (มาตรา 17)

 • การขอใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2
 • การขอใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 (ยกเว้นแอลกอฮอล์) 
 • การขอใบอนุญาตขายสุรา (สำหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม) ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 (ยกเว้นแอลกอฮอล์)
 • การขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 (แอลกอฮอล์)
 • การขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ 4 (แอลกอฮอล์) (สำหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม)
 • การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้า ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (สำหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม) ผ่านที่ทำการไปรษณีย์
 • การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้า ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (สำหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม) ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 • การขอใบอนุญาตขายสุราล่วงหน้า ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 4 (สำหรับผู้ได้รับอนุญาตรายเดิม) ผ่านตัวแทนรับชำระเงินที่มีสัญลักษณ์ Counter Service (มาตรา 17)
 • การขอใบอนุญาตขายสุรา ประเภทที่ 5 ประเภทที่ 6 และ ประเภทที่ 7 
 • การขออนุญาตทำเชื้อสุราเพื่อไปใช้ในโรงงานสุรา (มาตรา 24)

พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509

การตั้งสถานีบ่มใบยาหรือสร้างโรงบ่มใบยาเพิ่มจำนวนขึ้น (มาตรา 9)

 • การขออนุญาตตั้งสถานีบ่มใบยาหรือโรงบ่มใบยาเพิ่มจำนวนขึ้น
 • การขออนุญาตสร้างสถานีบ่มใบยาหรือโรงบ่มใบยาเพิ่มจำนวนขึ้น
 • การขออนุญาตให้บ่มใบยา (มาตรา 10)
 • การขออนุญาตจำหน่ายใบยาแห้งให้แก่ผู้อื่นที่มิใช้ผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ซื้อใบยาแห้ง (มาตรา 11)

การตั้งโรงอบใบยาหรือเพิ่มจำนวนเครื่องอบใบยา (มาตรา 12)

 • การขออนุญาตตั้งโรงอบใบยาหรือเพิ่มจำนวนเครื่องอบใบยา
 • การขออนุญาตสร้างโรงอบใบยาหรือเพิ่มจำนวนเครื่องอบใบยา
 • การขออนุญาตอบใบยา (มาตรา 13)

การอนุญาตให้ซื้อใบยาแห้ง (มาตรา 25)

 • การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งพันธุ์เบอร์เล่ย์
 • การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งพันธุ์เวอร์ยิเนียกรณีผู้บ่มอิสระซื้อใบยาแห้ง
 • การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งพันธุ์เวอร์ยิเนียและเตอร์กิช
 • การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งพันธุ์เวอร์ยิเนียเพื่อส่งออก
 • การขออนุญาตส่งยาเส้นหรือยาสูบออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ปิดแสตมป์ยาสูบ (มาตรา 18)

การขายยาเส้นหรือยาสูบหรือนำยาเส้นหรือยาสูบออกแสดงเพื่อขาย(มาตรา 21)

 • การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 1 ขายโดยไม่จำกัดจำนวน
 • การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกิน 20,000 มวน
 • การขอใบอนุญาตขายยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน
 • การขอใบอนุญาตขายยาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 1 ขายโดยไม่จำกัดจำนวน
 • การขอใบอนุญาตขายยาสูบ (ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกิน 20,000 มวน ถ้าเป็นยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยว ครั้งละไม่เกินสิบกิโลกรัม
 • การขอใบอนุญาตขายยาสูบ (ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน ถ้าเป็นยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยว ครั้งละไม่เกิน 200 กรัม
 • การขอใบอนุญาตขายยาเส้น ประเภท 1 ขายโดยไม่จำกัดจำนวน
 • การขอใบอนุญาตขายยาเส้น ประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกินน้ำหนัก 2 กิโลกรัม
 • การขอใบอนุญาตขายยาเส้น ประเภท 3 ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบขายยาเส้นที่ทำจากใบยาที่ปลูกเอง

การขอต่ออายุใบอนุญาต (ณ ที่สำนักงานสรรพสามิต)

 • การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน
 • การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบ (ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน ถ้าเป็นยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยว ครั้งละไม่เกิน 200 กรัม
 • การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้นประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกินน้ำหนัก 2 กิโลกรัม
 • การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้นประเภท 3 ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบขายยาเส้นที่ทำจากใบยาที่ปลูกเอง

การขอต่ออายุใบอนุญาต (ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต)

 • การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน (อินเตอร์เน็ต)
 • การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต)ประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน ถ้าเป็นยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยว ครั้งละไม่เกิน 200 กรัม (อินเตอร์เน็ต)
 • การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้น ประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกินน้ำหนัก 2 กิโลกรัม (อินเตอร์เน็ต)
 • การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้นประเภท 3 ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบขายยาเส้นที่ทำจากใบยาที่ปลูกเอง

การขอต่ออายุใบอนุญาต (ผ่านที่ทำการไปรษณีย์)

 • การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน (ไปรษณีย์)
 • การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบ(ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน ถ้าเป็นยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยว ครั้งละไม่เกิน 200 กรัม (ไปรษณีย์)
 • การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้น ประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกินน้ำหนัก 2 กิโลกรัม(ไปรษณีย์)
 • การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้นประเภท 3 ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบขายยาเส้นที่ทำจากใบยาที่ปลูกเอง

การขอต่ออายุใบอนุญาต ( (เคาน์เตอร์เซอร์วิสจำกัดและธนาคารกรุงไทย)

 • การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน (เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด และธนาคารกรุงไทย)
 • การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาสูบ (ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต) ประเภท 3 ขายครั้งละไม่เกิน 1,000 มวน ถ้าเป็นยาเส้นปรุงหรือยาเคี้ยวครั้งละไม่เกิน 200 กรัม (เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด และ ธนาคารกรุงไทย)
 • การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้นประเภท 2 ขายครั้งละไม่เกินน้ำหนัก 2 กิโลกรัม (เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด และ ธนาคารกรุงไทย)
 • การขอใบอนุญาตขายล่วงหน้าสำหรับปีถัดไป ยาเส้นประเภท 3 ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบขายยาเส้นที่ทำจากใบยาที่ปลูกเอง (เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จำกัด และ ธนาคารกรุงไทย)
 • การขออนุญาตประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ-ยกเว้นบุหรี่ซิกาแรต(มาตรา 17)
 • การขออนุญาตให้นำเมล็ดพันธุ์ยาสูบ ต้นยาสูบ ใบยา ยาอัด เข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (มาตรา 27)
 • การขออนุญาตนำยาเส้นหรือยาสูบเข้ามาเพื่อการค้า (มาตรา 27)
 • การขออนุญาตนำยาเส้นหรือยาสูบเข้ามาเพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (มาตรา 27)
 • การเปลี่ยนสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (มาตรา 30)
 • การขออนุญาตโอนใบอนุญาต (มาตรา 31)
 • การขออนุญาตโอนใบอนุญาต กรณี การโอนใบอนุญาตให้สร้างสถานีบ่มใบยาหรือโรงบ่มใบยาของผู้บ่มใบยา หรือชาวไร่บ่มเองของโรงงานยาสูบ (มาตรา 31)

พระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486

การขายไพ่เป็นการค้า (มาตรา 7)

 • การขอใบอนุญาตขายไพ่ (รายใหม่) (มาตรา 7)
 • การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าที่สำนักงานสรรพสามิต
 • การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าทางอินเตอร์เน็ต
 • การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าทางไปรษณีย์
 • การขอใบอนุญาตให้ขายไพ่ล่วงหน้าผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส และธนาคารกรุงไทย ทุกแห่งทั่วประเทศ

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย สาขาเมืองสุโขทัย
 พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
 • การจดทะเบียนสรรพสามิต (มาตรา 25)
 • การย้ายโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถาบริการ (มาตรา 30)
 • การเลิกกิจการ (มาตรา 31)
 • การโอนกิจการ (มาตรา 31)
 • การตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน (มาตรา 33)
 • การโอนคลังสินค้าทัณฑ์บน (มาตรา 43)
 • การเลิกกิจการคลังสินค้าทัณฑ์บน (มาตรา 44)
 • การขออนุญาตยื่นแบบรายการภาษีรวม ณ กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตแห่งใดแห่งหนึ่ง (มาตรา 53 วรรคสาม)
 • การขอใบอนุญาตให้มีสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย (มาตรา 144 ฉ)
 • การขออนุญาตทำบัญชีประจำวันและงบเดือนโดยใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกล (มาตรา 112)
 • การขออนุญาตจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (มาตรา 62)
 • การขออนุญาตเลิกใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (มาตรา 63)
 • การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (มาตรา 64)
 • การขออนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (มาตรา 64)
 • การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (มาตรา 65)
 • การขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตไว้ (มาตรา 68)
 • การอนุญาตให้ใช้โรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนในส่วนที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง (มาตรา 68)
 • การอนุญาตให้ทำหรือรับจ้างทำสิ่งใดซึ่งมิใช่เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนในโรงงานผลิตเครื่องหมายฯ(มาตรา 69)
 • การนำเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเข้ามาในราชอาณาจักร (มาตรา 71)

พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493

การทำสุรา (มาตรา 5)

 • การขออนุญาตทำสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ที่นำไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
 • การขออนุญาตทำสุราแช่พื้นเมือง และสุราแช่อื่น นอกจากสุราแช่ผลไม้และเบียร์
 • การขอใบอนุญาตทำสุราตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 สุรากลั่นชุมชน และสุราแช่ชุมชน
 • การขอใบอนุญาตทำสุราตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 โรงงานสุรากลั่นนอกจากสุรากลั่นชุมชน โรงงานสุราแช่นอกจากสุราแช่ชุมชน
 • การขออนุญาตทำสุรากลั่นชุมชน
 • การขออนุญาตทำสุรากลั่นประเภทวิสกี้ บรั่นดี รัม ยิน
 • การขออนุญาตทำสุรากลั่น ประเภทสุราขาว สุราผสม สุราปรุงพิเศษ สุราพิเศษ
 • การขออนุญาตทำสุราแช่ชนิดเบียร์ประเภทผลิตเพื่อขาย ณ สถานที่ผลิต
 • การขออนุญาตทำสุราแช่ชนิดเบียร์
 • การขออนุญาตทำสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ (ไวน์)

การนำเข้าสุรา (มาตรา 6)

 • การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อส่งออกไปประเทศอื่น
 • การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนำเข้าในคลังสินค้าทัณฑ์บน โดยมิใช่เพื่อการจำหน่ายหรือเป็นตัวอย่างสินค้าและไม่ประสงค์จะขนผ่านด่านศุลกากร
 • การขออนุมัตินำสุราที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยประสงค์จะส่งสุราที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาในราชอาณาจักรออกไปยังประเทศอื่น (มาตรา 6)
 • การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อจำหน่ายในร้านค้าปลอดอากร
 • การอนุมัติให้ใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราสำหรับสุราที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร
 • อนุมัติให้นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากร
 • การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อจำหน่าย (สุราชนิดหรือประเภทต่างๆ นอกจากสุราแช่ประเภทไวน์)
 • การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อจำหน่าย (สุราแช่ประเภทไวน์)
 • การใช้สุราทำของสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เพื่อการค้า (มาตรา 12)
 • การขนสุราตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป (มาตรา 14)

การออกใบอนุญาตขายสุรา (มาตรา 17)

พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509

 • การขออนุญาตให้เพาะปลูกต้นยาสูบ (มาตรา 7)
 • การขออนุญาตจำหน่ายใบยาสดให้แก่ผู้อื่นนอกจากผู้บ่มใบยาตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต (มาตรา 8)

การตั้งสถานีบ่มใบยาหรือสร้างโรงบ่มใบยาเพิ่มจำนวนขึ้น (มาตรา 9)

 • การขออนุญาตตั้งสถานีบ่มใบยาหรือโรงบ่มใบยาเพิ่มจำนวนขึ้น
 • การขออนุญาตสร้างสถานีบ่มใบยาหรือโรงบ่มใบยาเพิ่มจำนวนขึ้น
 • การขออนุญาตให้บ่มใบยา (มาตรา 10)
 • การขออนุญาตจำหน่ายใบยาแห้งให้แก่ผู้อื่นที่มิใช้ผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ซื้อใบยาแห้ง (มาตรา 11)

การตั้งโรงอบใบยาหรือเพิ่มจำนวนเครื่องอบใบยา (มาตรา 12)

 • การขออนุญาตตั้งโรงอบใบยาหรือเพิ่มจำนวนเครื่องอบใบยา
 • การขออนุญาตสร้างโรงอบใบยาหรือเพิ่มจำนวนเครื่องอบใบยา
 • การขออนุญาตอบใบยา (มาตรา 13)

การอนุญาตให้ซื้อใบยาแห้ง (มาตรา 25)

 • การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งพันธุ์เบอร์เล่ย์
 • การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งพันธุ์เวอร์ยิเนียกรณีผู้บ่มอิสระซื้อใบยาแห้ง
 • การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งพันธุ์เวอร์ยิเนียและเตอร์กิช
 • การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งพันธุ์เวอร์ยิเนียเพื่อส่งออก
 • การขออนุญาตส่งยาเส้นหรือยาสูบออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ปิดแสตมป์ยาสูบ (มาตรา 18)

การขายยาเส้นหรือยาสูบหรือนำยาเส้นหรือยาสูบออกแสดงเพื่อขาย(มาตรา 21)

การขอต่ออายุใบอนุญาต (ณ ที่สำนักงานสรรพสามิต)

การขอต่ออายุใบอนุญาต (ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต)

การขอต่ออายุใบอนุญาต (ผ่านที่ทำการไปรษณีย์)

การขอต่ออายุใบอนุญาต ( (เคาน์เตอร์เซอร์วิสจำกัดและธนาคารกรุงไทย)

พระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486

การขายไพ่เป็นการค้า (มาตรา 7)

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย สาขาศรีสำโรง
พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
 • การจดทะเบียนสรรพสามิต (มาตรา 25)
 • การย้ายโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถาบริการ (มาตรา 30)
 • การเลิกกิจการ (มาตรา 31)
 • การโอนกิจการ (มาตรา 31)
 • การตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน (มาตรา 33)
 • การโอนคลังสินค้าทัณฑ์บน (มาตรา 43)
 • การเลิกกิจการคลังสินค้าทัณฑ์บน (มาตรา 44)
 • การขออนุญาตยื่นแบบรายการภาษีรวม ณ กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตแห่งใดแห่งหนึ่ง (มาตรา 53 วรรคสาม)
 • การขอใบอนุญาตให้มีสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย (มาตรา 144 ฉ)
 • การขออนุญาตทำบัญชีประจำวันและงบเดือนโดยใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกล (มาตรา 112)
 • การขออนุญาตจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (มาตรา 62)
 • การขออนุญาตเลิกใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (มาตรา 63)
 • การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (มาตรา 64)
 • การขออนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (มาตรา 64)
 • การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (มาตรา 65)
 • การขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตไว้ (มาตรา 68)
 • การอนุญาตให้ใช้โรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนในส่วนที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง (มาตรา 68)
 • การอนุญาตให้ทำหรือรับจ้างทำสิ่งใดซึ่งมิใช่เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนในโรงงานผลิตเครื่องหมายฯ(มาตรา 69)
 • การนำเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเข้ามาในราชอาณาจักร (มาตรา 71)

พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493

การทำสุรา (มาตรา 5)

 • การขออนุญาตทำสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ที่นำไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
 • การขออนุญาตทำสุราแช่พื้นเมือง และสุราแช่อื่น นอกจากสุราแช่ผลไม้และเบียร์
 • การขอใบอนุญาตทำสุราตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 สุรากลั่นชุมชน และสุราแช่ชุมชน
 • การขอใบอนุญาตทำสุราตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 โรงงานสุรากลั่นนอกจากสุรากลั่นชุมชน โรงงานสุราแช่นอกจากสุราแช่ชุมชน
 • การขออนุญาตทำสุรากลั่นชุมชน
 • การขออนุญาตทำสุรากลั่นประเภทวิสกี้ บรั่นดี รัม ยิน
 • การขออนุญาตทำสุรากลั่น ประเภทสุราขาว สุราผสม สุราปรุงพิเศษ สุราพิเศษ
 • การขออนุญาตทำสุราแช่ชนิดเบียร์ประเภทผลิตเพื่อขาย ณ สถานที่ผลิต
 • การขออนุญาตทำสุราแช่ชนิดเบียร์
 • การขออนุญาตทำสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ (ไวน์)

การนำเข้าสุรา (มาตรา 6)

 • การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อส่งออกไปประเทศอื่น
 • การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนำเข้าในคลังสินค้าทัณฑ์บน โดยมิใช่เพื่อการจำหน่ายหรือเป็นตัวอย่างสินค้าและไม่ประสงค์จะขนผ่านด่านศุลกากร
 • การขออนุมัตินำสุราที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยประสงค์จะส่งสุราที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาในราชอาณาจักรออกไปยังประเทศอื่น (มาตรา 6)
 • การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อจำหน่ายในร้านค้าปลอดอากร
 • การอนุมัติให้ใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราสำหรับสุราที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร
 • อนุมัติให้นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากร
 • การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อจำหน่าย (สุราชนิดหรือประเภทต่างๆ นอกจากสุราแช่ประเภทไวน์)
 • การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อจำหน่าย (สุราแช่ประเภทไวน์)
 • การใช้สุราทำของสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เพื่อการค้า (มาตรา 12)
 • การขนสุราตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป (มาตรา 14)

การออกใบอนุญาตขายสุรา (มาตรา 17)

พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509

 • การขออนุญาตให้เพาะปลูกต้นยาสูบ (มาตรา 7)
 • การขออนุญาตจำหน่ายใบยาสดให้แก่ผู้อื่นนอกจากผู้บ่มใบยาตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต (มาตรา 8)

การตั้งสถานีบ่มใบยาหรือสร้างโรงบ่มใบยาเพิ่มจำนวนขึ้น (มาตรา 9)

 • การขออนุญาตตั้งสถานีบ่มใบยาหรือโรงบ่มใบยาเพิ่มจำนวนขึ้น
 • การขออนุญาตสร้างสถานีบ่มใบยาหรือโรงบ่มใบยาเพิ่มจำนวนขึ้น
 • การขออนุญาตให้บ่มใบยา (มาตรา 10)
 • การขออนุญาตจำหน่ายใบยาแห้งให้แก่ผู้อื่นที่มิใช้ผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ซื้อใบยาแห้ง (มาตรา 11)

การตั้งโรงอบใบยาหรือเพิ่มจำนวนเครื่องอบใบยา (มาตรา 12)

 • การขออนุญาตตั้งโรงอบใบยาหรือเพิ่มจำนวนเครื่องอบใบยา
 • การขออนุญาตสร้างโรงอบใบยาหรือเพิ่มจำนวนเครื่องอบใบยา
 • การขออนุญาตอบใบยา (มาตรา 13)

การอนุญาตให้ซื้อใบยาแห้ง (มาตรา 25)

 • การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งพันธุ์เบอร์เล่ย์
 • การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งพันธุ์เวอร์ยิเนียกรณีผู้บ่มอิสระซื้อใบยาแห้ง
 • การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งพันธุ์เวอร์ยิเนียและเตอร์กิช
 • การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งพันธุ์เวอร์ยิเนียเพื่อส่งออก
 • การขออนุญาตส่งยาเส้นหรือยาสูบออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ปิดแสตมป์ยาสูบ (มาตรา 18)

การขายยาเส้นหรือยาสูบหรือนำยาเส้นหรือยาสูบออกแสดงเพื่อขาย(มาตรา 21)

การขอต่ออายุใบอนุญาต (ณ ที่สำนักงานสรรพสามิต)

การขอต่ออายุใบอนุญาต (ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต)

การขอต่ออายุใบอนุญาต (ผ่านที่ทำการไปรษณีย์)

การขอต่ออายุใบอนุญาต ( (เคาน์เตอร์เซอร์วิสจำกัดและธนาคารกรุงไทย)

พระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486

การขายไพ่เป็นการค้า (มาตรา 7)

 

พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527

 • การจดทะเบียนสรรพสามิต (มาตรา 25)
 • การย้ายโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถาบริการ (มาตรา 30)
 • การเลิกกิจการ (มาตรา 31)
 • การโอนกิจการ (มาตรา 31)
 • การตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน (มาตรา 33)
 • การโอนคลังสินค้าทัณฑ์บน (มาตรา 43)
 • การเลิกกิจการคลังสินค้าทัณฑ์บน (มาตรา 44)
 • การขออนุญาตยื่นแบบรายการภาษีรวม ณ กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตแห่งใดแห่งหนึ่ง (มาตรา 53 วรรคสาม)
 • การขอใบอนุญาตให้มีสถานแสดงรถยนต์เพื่อขาย (มาตรา 144 ฉ)
 • การขออนุญาตทำบัญชีประจำวันและงบเดือนโดยใช้เครื่องจักรหรือเครื่องกล (มาตรา 112)
 • การขออนุญาตจดทะเบียนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (มาตรา 62)
 • การขออนุญาตเลิกใช้เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (มาตรา 63)
 • การขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (มาตรา 64)
 • การขออนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (มาตรา 64)
 • การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน (มาตรา 65)
 • การขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงโรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียน ให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตไว้ (มาตรา 68)
 • การอนุญาตให้ใช้โรงงานผลิตเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนในส่วนที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง (มาตรา 68)
 • การอนุญาตให้ทำหรือรับจ้างทำสิ่งใดซึ่งมิใช่เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนในโรงงานผลิตเครื่องหมายฯ(มาตรา 69)
 • การนำเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีจดทะเบียนเข้ามาในราชอาณาจักร (มาตรา 71)

พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493

การทำสุรา (มาตรา 5)

 • การขออนุญาตทำสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ที่นำไปใช้ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
 • การขออนุญาตทำสุราแช่พื้นเมือง และสุราแช่อื่น นอกจากสุราแช่ผลไม้และเบียร์
 • การขอใบอนุญาตทำสุราตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 สุรากลั่นชุมชน และสุราแช่ชุมชน
 • การขอใบอนุญาตทำสุราตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 โรงงานสุรากลั่นนอกจากสุรากลั่นชุมชน โรงงานสุราแช่นอกจากสุราแช่ชุมชน
 • การขออนุญาตทำสุรากลั่นชุมชน
 • การขออนุญาตทำสุรากลั่นประเภทวิสกี้ บรั่นดี รัม ยิน
 • การขออนุญาตทำสุรากลั่น ประเภทสุราขาว สุราผสม สุราปรุงพิเศษ สุราพิเศษ
 • การขออนุญาตทำสุราแช่ชนิดเบียร์ประเภทผลิตเพื่อขาย ณ สถานที่ผลิต
 • การขออนุญาตทำสุราแช่ชนิดเบียร์
 • การขออนุญาตทำสุราแช่ชนิดสุราผลไม้ (ไวน์)

การนำเข้าสุรา (มาตรา 6)

 • การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อส่งออกไปประเทศอื่น
 • การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อนำเข้าในคลังสินค้าทัณฑ์บน โดยมิใช่เพื่อการจำหน่ายหรือเป็นตัวอย่างสินค้าและไม่ประสงค์จะขนผ่านด่านศุลกากร
 • การขออนุมัตินำสุราที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยประสงค์จะส่งสุราที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาในราชอาณาจักรออกไปยังประเทศอื่น (มาตรา 6)
 • การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อจำหน่ายในร้านค้าปลอดอากร
 • การอนุมัติให้ใช้ฉลากปิดภาชนะบรรจุสุราสำหรับสุราที่จะนำเข้ามาในราชอาณาจักร
 • อนุมัติให้นำสุราเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่านศุลกากร
 • การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อจำหน่าย (สุราชนิดหรือประเภทต่างๆ นอกจากสุราแช่ประเภทไวน์)
 • การขออนุญาตนำสุราเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อจำหน่าย (สุราแช่ประเภทไวน์)
 • การใช้สุราทำของสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เพื่อการค้า (มาตรา 12)
 • การขนสุราตั้งแต่สิบลิตรขึ้นไป (มาตรา 14)

การออกใบอนุญาตขายสุรา (มาตรา 17)

พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509

 • การขออนุญาตให้เพาะปลูกต้นยาสูบ (มาตรา 7)
 • การขออนุญาตจำหน่ายใบยาสดให้แก่ผู้อื่นนอกจากผู้บ่มใบยาตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต (มาตรา 8)

การตั้งสถานีบ่มใบยาหรือสร้างโรงบ่มใบยาเพิ่มจำนวนขึ้น (มาตรา 9)

 • การขออนุญาตตั้งสถานีบ่มใบยาหรือโรงบ่มใบยาเพิ่มจำนวนขึ้น
 • การขออนุญาตสร้างสถานีบ่มใบยาหรือโรงบ่มใบยาเพิ่มจำนวนขึ้น
 • การขออนุญาตให้บ่มใบยา (มาตรา 10)
 • การขออนุญาตจำหน่ายใบยาแห้งให้แก่ผู้อื่นที่มิใช้ผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ซื้อใบยาแห้ง (มาตรา 11)

การตั้งโรงอบใบยาหรือเพิ่มจำนวนเครื่องอบใบยา (มาตรา 12)

 • การขออนุญาตตั้งโรงอบใบยาหรือเพิ่มจำนวนเครื่องอบใบยา
 • การขออนุญาตสร้างโรงอบใบยาหรือเพิ่มจำนวนเครื่องอบใบยา
 • การขออนุญาตอบใบยา (มาตรา 13)

การอนุญาตให้ซื้อใบยาแห้ง (มาตรา 25)

 • การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งพันธุ์เบอร์เล่ย์
 • การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งพันธุ์เวอร์ยิเนียกรณีผู้บ่มอิสระซื้อใบยาแห้ง
 • การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งพันธุ์เวอร์ยิเนียและเตอร์กิช
 • การขออนุญาตซื้อใบยาแห้งพันธุ์เวอร์ยิเนียเพื่อส่งออก
 • การขออนุญาตส่งยาเส้นหรือยาสูบออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ปิดแสตมป์ยาสูบ (มาตรา 18)

การขายยาเส้นหรือยาสูบหรือนำยาเส้นหรือยาสูบออกแสดงเพื่อขาย(มาตรา 21)

การขอต่ออายุใบอนุญาต (ณ ที่สำนักงานสรรพสามิต)

การขอต่ออายุใบอนุญาต (ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต)

การขอต่ออายุใบอนุญาต (ผ่านที่ทำการไปรษณีย์)

การขอต่ออายุใบอนุญาต ( (เคาน์เตอร์เซอร์วิสจำกัดและธนาคารกรุงไทย)

พระราชบัญญัติไพ่ พ.ศ. 2486

การขายไพ่เป็นการค้า (มาตรา 7)