กิจกรรม “โครงการจิตอาสา” เพื่อให้บุคลากรและจิตสำนึกสาธารณะเพื่อประชาชนและประชาชาติ

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา ฝ่ายบริหารงานจัดเก็บภาษี ได้ดำเนินกิจกรรม “โครงการจิตอาสา” เพื่อให้บุคลากรและจิตสำนึกสาธารณะเพื่อประชาชนและประชาชาติ