ฝ่ายบริหารจัดเก็บภาษี ออกตรวจแนะนำการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

ฝ่ายบริหารจัดเก็บภาษี ออกตรวจแนะนำการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560