">

 
  ประชาชน/ผู้เสียภาษี > ถาม-ตอบ
  

บริการอิเล็กทรอนิกส์ 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2560

การปฏิบัติงาน edc และการรับ-นําเงินส่งคลัง-จ่ายเงินผ่าน ktb corporate online

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐

แผนการจัดการความรู้หน่วยงาน โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมระบบ SSO และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการบูรณาการสารสนเทศ ๓ กรมภาษี

การจัดการความรู้ เครื่องหมายขีดฆ่าแสตมป์สุราแช่

ความรู้เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล

พรบ. ภาษีสรรพสามิต 2560

สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554