">

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวประกวดราคา
  
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ ๒ (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕)
 : ผู้บันทึกข้อมูล 
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ส่วนกลางของทางราชการ โดยวิธีขายทอดตลาดแบบประมูลด้วยวาจา
 : ผู้บันทึกข้อมูล 
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ ๑ (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔)
 : ผู้บันทึกข้อมูล 
ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔)
 : ผู้บันทึกข้อมูล