">

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพกิจกรรม
  
บุคลากรจิตอาสาเพื่อสังคม1.jpg
ประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรที่ทำความดีด้านจิตอาสาเพื่อสังคม ตามโครงการองค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างประหยัดและคุ้มค่า0.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างประหยัดและคุ้มค่า
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลาร่วมใจแต่งกายชุดเครื่องแบบ0.jpg
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลาร่วมใจแต่งกายชุดเครื่องแบบ
 : ผู้บันทึกข้อมูล 

ประกาศเจตนารมณ์องค์กรต้นแบบ-small.png
ประกาศเจตนารมณ์องค์กรต้นแบบคุณธรรมและความโปร่งใส ของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 : ผู้บันทึกข้อมูล