">

 
  เกี่ยวกับสำนักงาน > แผนการดำเนินงาน
  

แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

- ค่านิยมกรมสรรพสามิตและวัฒนธรรมองค์กร
- วิสัยทัศน์กรมสรรพสามิต
- ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 5 ปี (2560 - 2564) 
- ยุทธศาสตร์กรมสรรพสามิต 2564


แผนการดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2562 | 2563 | 2564