">

 
  เกี่ยวกับสำนักงาน > โครงสร้างองค์กร
  

 ผู้บริหารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา

 

ผู้บริหาร

 

ส จำแลง.jpg

นายจำแลง  บัวสงค์ 
สรรพสามิตพื้นที่สงขลา


           
ส.เมือง2.jpg     ส-หาดใหญ่.jpg       ส-สะเดา.jpg

นางชวรรณลักษณ์  หุดากร
สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองสงขลา

     นายวิศิษฎ์  ศรุตินันท์
สรรพสามิตพื้นที่สาขาหาดใหญ่
   

นายทศพร  สุทัศน์ ณ อยุธยา
สรรพสามิตพื้นที่สาขาสะเดา 

             
             
- ว่าง -   หน.จัดเก็บ    หน.กฎหมาย   - ว่าง - 

- ว่าง - 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 

นางสาวพัชรี  รามสมภพ
หัวหน้าฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี

 

นายไชยยงค์  จันทร์ฉลอง
หัวหน้าฝ่ายปราบปราม

 

- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย

             

       

รายชื่อข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สํานักงานสรรพสามิตพิ่นทีสงขลา ปีงบประมาณ ๒๕๒๕

 

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา
นายจำแลง  บัวสงค์ สรรพสามิตพื้นที่สงขลา
ฝ่ายอํานวยการ
(ว่าง) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวอภิญญา อินพรม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวฐานิดา รัตนโสภา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี
นางสาวพัชรี รามสมภพ นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ
นางสาวรัตติกา ปลอดแก่นทอง นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ
นางสาวอรทัย ขุนทองเพชร นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ
นางพิกุลกาล ศีลบุตร เจ้าพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน
นางสาวชิดชนก สุวรรณรัตน์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
ฝ่ายปราบปราม
๑๐ นายไชยยงค์ จันทร์ฉลอง นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ
๑๑    -- ว่าง -- เจ้าพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน
๑๒ นายประเสริฐ ลอยวิสุทธิ์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน
๑๓    -- ว่าง --- เจ้าพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน
ฝ่ายกฎหมาย
๑๔ (ว่าง) นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ
๑๕ นายอภิรัฐ มณีรัตน์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน

 

 

สนง.สรรพสามิตพื้นทีสงขลา สาขาเมืองสงขลา
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
๑๖ นางชวรรณลักษณ์ หุดากร นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
งานบริหารทั่วไป
๑๗ นางสาวอรวดี พูลสวัสดิ์ นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
๑๘ นางสาวดวงกมล เขาแก้ว เจ้าพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน
งานจัดเก็บภาษี
๑๙ นางสาวอุไร ตะสะโร นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ
๒๐ นางสาวณัฐกฤตา รอดศิริ เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
๒๑ นางธันยชนก สุภาพบุรุษ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน
๒๒ นางสาวอรรถอร ยามาเจริญ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
งานปราบปราม
๒๓ นายอนุศักดิ์ โลพิศ นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
๒๔ นายธีระเดช ตรีรัตนานุกุล เจ้าพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน
๒๕ นายศรัณยู เสน่ห์นุกูล เจ้าพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน
๒๖ นายนําพล ศีลบุตร เจ้าพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน
๒๗  -- ว่าง -- เจ้าพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน

 

 

สนง.สรรพสามิตพื้นทีสงขลา สาขาหาดใหญ่
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
๒๘ นายวิศิษฎ์  ศรุตินันท์ นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการพิเศษ
งานบริหารทั่วไป
๒๙    -- ว่าง -- เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
งานจัดเก็บภาษี
๓๐ นายดวง พงศาปาน เจ้าพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน
๓๑ นางสาวจิรวรรณ มีทิพย์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
๓๒ นางรัตนา ขาวผ่อง นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ
๓๓ นายศรีสกุล สีทองดี เจ้าพนักงานสรรพสามิตขํานาญงาน
งานปราบปราม
๓๔ นายกฤติน ถ้วยทอง นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
๓๕ นางสาวสุทัตตา จีระโร เจ้าพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน
๓๖ นายปราโมชย์ สุวรรณเจริญ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน
๓๗ นางสาววาสิตา ชัยวิธะ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน
๓๘ นายโสภณ สัจจมาศ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน

 

 

สนง.สรรพสามิตพื้นทีสงขลา สาขาสะเดา
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
๓๙ นายทศพร สุทัศน์ ณ อยุธยา เจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส
งานบริหารทั่วไป
๔๐ นางสาวอรกัญญา คงบัว เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
งานจัดเก็บภาษี
๔๑ นางสาวพิศมัย มัชญณิมาภิโร นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ
๔๒ นางสาวรัตติกาล ทองซ่อนกลิน นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ
๔๓ นางทาริกา สังข์ทอง เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
งานปราบปราม
๔๔ นายกฤษฎา จารุพันธ์ นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ
๔๕ นางสาวบุญตา หนูกูล เจ้าพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน
๔๖ (ว่าง) เจ้าพนักงานสรรพสามิตชํานาญงาน
๔๗ นายกษิติศ ธนะโชติเดโช นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ
๔๘ นางสาววรรณนภา น้อยสําลี นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ

 

ลูกจ้างประจํา
สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
๔๙ นายพิสิษฐ์ คงเด็ด นายท้ายเรือ
๕๐ นายอะสัน สุริยะ นายท้ายเรือ
๕๑ นายกัมพล ผลเจริญ กะลาสี
สนง.สรรพสามิตพื้นที่สงขลา สาขาหาดใหญ่ 
๕๒ นายนิกร ไหมชุม พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

พนักงานของรัฐ
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
๕๓ นางสาวกันจนา บุญช่วย พนักงานประจําสํานักงาน
๕๔ นางสาวนฤมล แก้วเสรียร พนักงานประจําสํานักงาน
๕๕ นางสาวกนกวรรณ จุลพันธ์ พนักงานการเงินและบัญชี
๕๖ นายวรากร ดาวเรือง พนักงานสื่อสาร
๕๗ นายพงศ์สุชาติ ประกิจ พนักงานขับรถยนต์
๕๘ นายศรายุทธ ธนพิทักษ์ พนักงานขับรถยนต์
๕๙ นายเขาวลิต สุขี พนักงานขับรถยนต์
๖๐ นายพงศ์ภพ ประสิทธิ์พรม นักวิชาการสรรพสามิต
๖๑ นายจตุรงค์ รอดศิริ นักวิชาการสรรพสามิต
๖๒ นางสาวภัทธิรา หน่อสกูล นักวิชาการสรรพสามิต
๖๓ นางสาววิบูลย์ศรี สิทธิไวย นักวิชาการสรรพสามิต

 

 

ลูกจ้างชั่วคราว
พื้นที่สงขลา ฝ่ายอํานวยการ 
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
๖๔ นางสาวธัญญาทิพย์ บุญเจริญ เจ้าพนักงานสรรพสามิต
๖๕ นางสาวนฤมล สุวรรณศิลป์ เจ้าพนักงานสรรพสามิต
๖๖ นางสาวชเนตตี แก้วสุขศรี เจ้าพนักงานธุรการ
๖๗ นายไฝ่ศร บินดุเหล็ม พนักงานขับรถยนต์
๖๘ นายดติเรก มาราสา พนักงานขับรถยนต์
๖๙ นายอัครเดช สุขรา พนักงานขับรถยนต์
พื้นที่สงขลา ฝ่ายบริหารการจัดเก็บภาษี 
๗๐ นายสุริยา ขำหัวเตย นักวิชาการสรรพสามิต
๗๑ นางสาวอุษา เลหนุด นักวิชาการสรรพสามิต
๗๒ นายประวิทย์ สุวรรณมณี นักตรวจสอบภาษี
๗๓ นางเปรมพร บุญช่วย เจ้าพนักงานสรรพสามิต
๗๔ นางสาวปิยนุช กลัวผิด เจ้าพนักงานสรรพสามิต
พื้นที่สงขลา ฝ่ายปราบปราม 
๗๕ นายวิเขษฐ์ เชี่ยวชาญ นักวิชาการสรรพสามิต
๗๖ นางสาววราภรณ์ รักวิจิตร เจ้าพนักงานสรรพสามิต
พื้นที่สงขลา ฝ่ายกฎหมาย 
๗๗ นางสาวสุดารัตน์ หวังสวัสดิ์ นิติกร
สาขาเมืองสงขลา
๗๘ นางสาวกมลทิพย์ เลี่ยนเท่า เจ้าพนักงานสรรพสามิต
๗๙ นายเบญจพล ณ สุวรรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ
๘๐ นายไพโรจน์ รามมาก พนักงานขับรถยนต์
๘๑ นายเดชา เกษตรสุนทร พนักงานขับรถยนต์

 

 

ลูกจ้างชั่วคราว
สาขาหาดใหญ่
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
๘๒ นางสาวนุจรินทร์ นิลสกุล นักตรวจสอบภาษี
๘๓ นางสาวทิพย์ธิดา เรืองกูล เจ้าพนักงานสรรพสามิต
๘๔ นางสาวปียรัตน์ พูลสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการ
สาขาสะเดา
๘๕ นายภาคภูมิ กองขุนชาญ นักวิชาการสรรพสามิต
๘๖ นางพรพิพัฒน์ แก้วเกือบ เจ้าพนักงานสรรพสามิต
๘๗ นางสาวปิ่นปินัทธ์ กีรติมังคละนนท์ เจ้าพนักงานสรรพสามิต
๘๘ นางภัคณภัทร แอย้มยิ้ม เจ้าพนักงานสรรพสามิต
๘๙ นางสาวมลฤดี ผุดดํา เจ้าพนักงานธุรการ
๙๐ นายปิยะพงศ์ ไชยสวัสดิ์ พนักงานขับรถยนต์

   

กลับด้านบน

Rg1-footer.jpg