">

 
  เกี่ยวกับสำนักงาน > พื้นที่รับผิดชอบ
  

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา มีขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 16 อำเภอ

โดยแบ่งการบริหารออกเป็น 3 สาขา ดังนี้

 1. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา สาขาเมืองสงขลา มีขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 6 อำเภอ ดังนี้
 • อำเภอเมืองสงขลา
 • อำเภอจะนะ
 • อำเภอสิงหนคร
 • อำเภอสทิงพระ
 • อำเภอกระแสสินธุ์
 • อำเภอระโนด

      2. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา สาขาหาดใหญ่ มีขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 6 อำเภอ ดังนี้

 • อำเภอหาดใหญ่
 • อำเภอคลองหอยโข่ง
 • อำเภอนาหม่อม
 • อำเภอบางกล่ำ
 • อำเภอรัตภูมิ
 • อำเภอควนเนียง

      3. สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา สาขาสะเดา มีขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 4 อำเภอ ดังนี้

 • อำเภอสะเดา
 • อำเภอนาทวี
 • อำเภอเทพา
 • อำเภอสะบ้าย้อย

        

       ดูแผนที่ คลิกที่นี่